Nghiên cứu biểu hiện tạm thời của kháng nguyên GP5 của virus gây bệnh lợn tai xanh trong cây thuốc lá (Nicotiana benthamiana) bằng phương pháp Agro-infiltration

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/926Nghiên cứu biểu hiện tạm thời của kháng nguyên GP5 của virus gây bệnh lợn tai xanh trong cây thuốc lá (Nicotiana benthamiana) bằng phương pháp Agro-infiltration

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/926