Nghiên cứu, chế tạo ZnS:Mn từ axit thioglycolic, axetat Zn, Mn bằng phương pháp thủy nhiệt và khảo sát phổ phát quang của chúng

LIC : 535 TR-L 2011 / 01050000247
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9309Nghiên cứu, chế tạo ZnS:Mn từ axit thioglycolic, axetat Zn, Mn bằng phương pháp thủy nhiệt và khảo sát phổ phát quang của chúng

LIC : 535 TR-L 2011 / 01050000247
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9309