Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/936
Title: Nhân dòng Promoter và TerminatorHeat Shock Protein 18.2 từ Arabidopsis Thaliana làm nguyên liệu thiết kế vector biểu hiện gen ở thực vật
Authors: La Viet, Hong
Pham Bich, Ngoc
Chu Hoang, Ha
Keywords: Arabidopsis;biểu hiện;promoter;tái tổ hợp;terminator
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 31, Số2 (2015) 28-35;
Abstract: Promoter HSP 18.2 và terminator HSP 18.2 tham gia điều hòa hoạt động của protein sốc nhiệt HSP 18.2, hoạt động của promoter được cảm ứng bởi nhiệt độ. Nghiên cứu này trình bày các kết quả nhân dòng promoter và terminator HSP 18.2 từ Arabidopsis thaliana. Promoter HSP18.2 phân lập được có chiều dài 720 bp và mang đầy đủ các yếu tố điều hòa cis của promoter điển hình: hộp CAAT (vịtrí 39-42), 2 hộp GATA (vịtrí 73-76 và 406-409) và hộp TATA (vịtrí 643-649). Ngoài ra, promoter HSP18.2 thu được còn có sáu vùng cảm ứng với nhiệt độ: vị trí 482-495, 492-505, 502-515, 549-562, 559-572 và 600-613. Terminator HSP18.2 có chiều dài 250 bp, vị trí đuôi poly A là ở nucleotide 158. Hai trình tự này đã được đăng ký trên ngân hàng Gen với mã số lần lượt KM083119 và KP008108. Các trình tự này nguyên liệu rất tốt cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm thiết kế vector biểu hiện hiệu quả protein tái tổ hợp ở thực vật. Terminator HSP 18.2 có chiều dài 250 bp mang poly A ở vị trí nucleotide 158. Hai trình tự này đã được đăng ký trên ngân hàng Gen với mã số lần lượt KM083119 và KP008108. Các trình tự này nguyên liệu rất tốt cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm thiết kế vector biểu hiện hiệu quả protein tái tổ hợp ở thực vật.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/936
ISSN: 0866 - 86 12
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Vol 31, No 2 28-35.pdf
  • Description : 
  • Size : 832.62 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.