Nhân dòng Promoter và TerminatorHeat Shock Protein 18.2 từ Arabidopsis Thaliana làm nguyên liệu thiết kế vector biểu hiện gen ở thực vật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/936Nhân dòng Promoter và TerminatorHeat Shock Protein 18.2 từ Arabidopsis Thaliana làm nguyên liệu thiết kế vector biểu hiện gen ở thực vật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/936