Chuyển về mô hình rời rạc một loại bài toán điều khiển ngẫu nhiên rời rạc và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9385Chuyển về mô hình rời rạc một loại bài toán điều khiển ngẫu nhiên rời rạc và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9385