Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/953
Title: Sự cần thiết phân biệt các khái niệm từ gốc, từ mượn, từ ngoại lai và từ ngoại trong nghiên cứu từ vựng tiếng Việt
Authors: Nguyễn, Thiện Giáp
Keywords: Từ bản ngữ;từ gốc;từ Hán Việt;từ mượn;từ ngoại;từ ngoại lai;từ thuần Việt
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Thiện Giáp. (2015). Sự cần thiết phân biệt các khái niệm từ gốc, từ mượn, từ ngoại lai và từ ngoại trong nghiên cứu từ vựng tiếng Việt. Vol. 31. No. 2, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu nước ngoài, tr. 1-7
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu nước ngoài
Abstract: Bài báo xác định khái niệm từ thuần Việt không chỉcăn cứ vào nguồn gốc mà căn cứ cả vào quá trình vận động và phát triển của tiếng Việt. Do đó, cần phân biệt các khái niệm từ gốc, từ mượn, từ ngoại lai và từ ngoại. Từ thuần Việt đối lập với từ ngoại lai chứ không đối lập với từ mượn. Từ ngoại lai trong tiếng Việt là những từ mượn của các ngôn ngữ khác vẫn còn giữ dấu ấn của ngoại ngữ. Những từ mượn của ngôn ngữ khác nhưng có sự đồng hóa cao thường được coi là từ bản ngữ, thuần Việt. Những từ gốc ngoại vẫn có thể là từ thuần Việt. Cần phân biệt từ ngoại lai với từ ngoại: từ ngoại lai là những từ của ngoại ngữ đã được mượn vào tiếng Việt, còn từ ngoại là những từ nước ngoài chưa nhập hệ.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/953
ISSN: 0866-8612
Language: vi
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 126.08 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.