Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/957
Title: Đặc điểm và biến động cấu trúc sử dụng đất huyện Thạch Thất
Authors: Đinh, Thị Bảo Hoa
Keywords: Cấu trúc sử dụng đất;biến động, thương số vị tr;đường cong Lorenz;hệ số Gini
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: tr. 1-12
Series/Report no.: Tập 31, Số 1 (2015);
Abstract: Đặc điểm và biến động cơ cấu sử dụng đất được sử dụng để được thể hiện trong đồ thị phần trăm chỉ phản ánh tương đối về đặc điểm và biến động cơ cấu sử dụng đất giữa các đơn vị hành chính ở hai cấp liên tục nhưng không thể phản ánh chúng trong cùng một cấp. Khi so sánh cùng cấp tình hình chung trên toàn khu vực không thể được nhìn thấy nếu mối quan hệ này bị che giấu. Nghiên cứu về đặc điểm và biến động cơ cấu sử dụng đất tại huyện Thạch Thất được tiến hành bằng các phương pháp gộp nhóm, phân tích đồ họa của đường cong Lorenz (rút ra từ các thương số vị trí ) và hệ số Gini . Kết quả cho thấy sự tập trung sử dụng đất của huyện Thạch Thất, sẽ có giá trị để điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất cho các xã trong mối quan hệ với nhau ở cùng cấp hoặc hai cấp kế tiếp. Qua đó chứng minh hiệu quả của việc áp dụng tích hợp các phương pháp trên để nghiên cứu về đặc tính và những biến động về cơ cấu sử dụng đất
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/957
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1.pdf
  • Description : 
  • Size : 379.64 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.