Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/959
Title: Mức độ linh hoạt khi ghi nhớ từ tiếng Anh của học sinh lớp 6
Authors: Đào, Thị Diệu Linh
Keywords: Mức độ linh hoạt;Kỹ năng ghi nhớ;Ghi nhớ từ tiếng Anh;Giảng dạy ngoại ngữ
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Đào, Thị Diệu Linh. (2015). Mức độ linh hoạt khi ghi nhớ từ tiếng Anh của học sinh lớp 6. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu nước ngoài. Tập 31, Số 2, tr. 22-30
Series/Report no.: Vol. 31, No. 2;
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu nước ngoài.
Abstract: Bài báo này đề cập tới mức độ linh hoạt của học sinh lớp 6 khi học và ghi nhớ từ tiếng Anh. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ linh hoạt của học sinh lớp 6 khi ghi nhớ từ tiếng Anh ở mức trung bình. Nhiều học sinh không ghi nhớ được hết những đặc điểm về ngữ âm, cách viết và nghĩa của từ đã học, không sử dụng được nghĩa của từ một cách linh hoạt khi chúng được dùng trong những tình huống, hoàn cảnh khác nhau. Mức độ ghi nhớ hình thức chữ viết của từ và ghi nhớ nghĩa của từ có mối tương quan thuận với nhau và khá chặt chẽ. Đây là mối tương quan giữa mặt hình thức và nội dung của ngôn ngữ, đồng thời cũng là mối quan hệ giữa hai cấp độ mã hóa thông tin. Nếu học sinh mã hóa được thông tin ở mức độ sâu hơn, tức là mức độ ngữ nghĩa, thì mức độ ghi nhớ từ sẽ tốt hơn và vận dụng chúng hiệu quả hơn. Những kết quả thu được từ nghiên cứu này là cơ sở khoa học hữu ích cho việc đánh giá mức độ kỹ năng ghi nhớ từ tiếng Anh nói chung của HS lớp 6, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh ở trường phổ thông hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/959
ISSN: 0866-8612
Language: vi
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 155.5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.