Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/970
Title: Mô hình TOPSIS-AHP sử dụng bộ tiêu chí ICT Newhouse đánh giá bài giảng với trợ giúp ra quyết định thông minh
Other Titles: Using ICT Newhouse Factors based TOPSIS-AHP Model t o Evaluation Lectures with Intelligent Decision Suppo rts
Authors: Phạm, Văn Hải
Nguyễn, Thị Mỹ Lộc
Keywords: TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution);AHP (Analytic Hierachy Process);Đánh giá bài giảng;Trợ giúp ra quyết định
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 13-27
Series/Report no.: Tập 31, Số 1;
Abstract: Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ kết hợp đào tạo truyền thống, E-learning hiện đã và đang phổ biến trong các trường đại học hiện nay. Trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy, việc đánh giá bài giảng và bài giảng điện tử trên mạng theo phương pháp truyền thống bằng cách xác định các tiêu chí đánh giá có trọng số là như nhau thường gặp những hạn chế đối với các tiêu chí có mức độ quan trọng khác nhau. Theo phương pháp đánh giá bài giảng truyền thống, các số liệu được thống kê từ các chuyên gia đưa ra dưới dạng thống kê trung bình kết quả của các chuyên gia sẽ bị hạn chế. Nghiên cứu này đưa ra các phương pháp tích hợp ra quyết định để đánh giá bài giảng trực tuyến với mô hình nhiều chuyên gia cùng tham gia đánh giá bài giảng đồng thời. Mô hình đề xuất sử dụng các kĩ thuật tích hợp ra quyết định TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) và AHP (Analytic Hierachy Process) dựa trên bộ tiêu chí ICT Newhouse kết hợp các tri thức từ chuyên gia để đưa ra quy trình đánh giá bài giảng. Để đánh giá mô hình trên, chúng tôi biểu diễn ví dụ minh họa và cài đặt chương trình với thực nghiệm thực tiễn để đánh giá bài giảng trực tuyến. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đề xuất để đánh giá bài giảng với đánh giá động thể hiện các tác động đa chiều ảnh hưởng độ tích cực của chuyên gia trong mô hình đánh giá bài giảng. Đánh giá bài giảng theo mô hình đề xuất sẽ giúp cho người quản lí ra quyết định đúng đắn với đa tiêu chí mục đích.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/970
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 732.4 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.