Dạy học chủ đề "Tổ hợp - Xác suất" lớp 11 theo hướng khám phá Toán

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9702Dạy học chủ đề "Tổ hợp - Xác suất" lớp 11 theo hướng khám phá Toán

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9702