Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/971
Title: Sự hình thành tư tưởng hợp đồng hành chính và vai trò của hợp đồng hành chính trong quản lý nhà nước
Authors: Phạm, Hồng Thái
Keywords: Luật học;Hợp đồng hành chính
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Phạm, Hồng Thái. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học (2005) Tập 31 Số 1, tr. 1-10
Abstract: Bài viết tập trung phân tích về sự hình thành hợp đồng hành chính, nhận thức về hợp đồng hành chính và vai trò của hợp đồng hành chính trong quản lý nhà nước. Từ đó tác giả cũng đưa ra một số giải pháp để có thể áp dụng chế độ hợp đồng hành chính ở Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/971
ISSN: 0866-8612
Language: vi
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 162.43 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.