Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/981
Title: Dẫn độ tội phạm và định hướng hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự ở nước ta
Other Titles: Extradition and Directions to Improve Criminal Procedural Law in Vietnam
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí
Nguyễn, Thị Ly
Keywords: Dẫn độ tội phạm
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Ngọc Chí, Nguyễn, Thị Ly. (2015). Dẫn độ tội phạm và định hướng hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự ở nước ta. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học. Tập 31, Số 2, tr. 1-12
Series/Report no.: Vol. 31, No. 2;
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học
Abstract: Dẫn độ tội phạm là qui chế pháp lý trong Luật quốc tế xuất hiện khá sớm khi các quốc gia có nhu cầu dẫn độ người phạm tội để xử lý theo pháp luật quốc gia mỗi nước nhằm thực hiện các mục đích chính trị hoặc mục đích bảo vệ an toàn, trật tự xã hội, trật tự pháp luật. Ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc tế nhu cầu về dẫn độ lại càng cao, do đó bài viết này tập trung làm rõ dẫn độ tội phạm trong Luật quốc tế, trên cơ sở đó đưa ra những định hướng hoàn thiện pháp luật về dẫn độ tội phạm khi sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/981
ISSN: 0866-8612
Language: vi
Format Extent: tr. 1-12
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 197.67 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.