Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/982
Title: Về khoa học và giáo dục (dưới góc nhìn lịch sử khoa học và giáo dục)
Other Titles: On Science and Education (A View from the Historical Perspective)
Authors: Nguyễn, Mạnh Dũng
Keywords: Khoa học;Giáo dục;Lịch sử khoa học và giáo dục
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 66-72
Series/Report no.: Tập 31, Số 1;
Abstract: Từ góc nhìn lịch sử khoa học và giáo dục, bài viết muốn nêu lên mối quan hệ và vai trò của khoa học và giáo dục trong thế giới luôn biến đổi. Xu hướng đổi mới và tương lai của khoa học và giáo dục đã được các học giả, chuyên gia bàn luận, cũng như nhiều quốc gia quan tâm và dành cho những ưu tiên đặc biệt qua các chính sách, chiến lược phát triển rất cụ thể từ cấp quốc gia (chương trình đổi mới, cải cách giáo dục) đến khu vực (tuyên bố Bologna), thế giới (tuyên bố của UNESCO). Cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển đó là kinh nghiệm rất cần thiết cho việc thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và khoa học của Việt Nam hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/982
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 149.05 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.