Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/985
Title: Kiến nghị hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác và những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng (từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk)
Other Titles: Recommendations for Improving Provisions of the Cri minal Code of Vietnam on the Crimes of Infringement of An other Person's Health: Solutions Towards Higher Efficienc y of Their Application
Authors: Nguyễn, Duy Hữu
Keywords: Bộ luật hình sự;Tội xâm phạm sức khỏe của người khác
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Duy Hữu. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học (2015) Tập 31, Số 2, p. 20-28
Series/Report no.: Vol. 31, No. 2;
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu quy định của Bộ luật hình sự (BLHS) Việt Nam, cũng như thực tiễn xét xử các vụ án xâm phạm sức khỏe của người khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn 05 năm (2009-2013), tác giả kiến nghị hoàn thiện pháp luật và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng phục vụ yêu cầu sửa đổi, bổ sung toàn diện BLHS và công tác đấu tranh phòng, chống các tội phạm này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/985
ISSN: 0866-8612
Language: vi
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 165.9 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.