Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/987
Title: Xác định tư cách thành viên công ty đối vốn theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014
Other Titles: Determining the Membership of Contributed Capital Company in Accordance with Enterprise Law 2014
Authors: Trần, Trí Trung
Keywords: Công ty đối vốn;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Trần, Trí Trung. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học (2015) Tập 31, Số 2, tr. 29-36
Series/Report no.: Vol. 31, No. 2;
Abstract: Xác lập tư cách thành viên, cổ đông công ty đối vốn (gọi chung là thành viên) là vấn đề có ý nghĩa pháp lý rất quan trọng và thiết thực. Trên cơ sở phân tích những quy định của luật doanh nghiệp năm 2014, bài báo đã chỉ ra những điểm còn hạn chế trong hệ thống pháp luật về thời điểm và căn cứ chứng minh tư cách thành viên công ty, đồng thời nêu những định hướng, giải pháp để giải quyết vấn đề.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/987
ISSN: 0866-8612
Language: vi
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 135.65 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.