Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Article


  • Authors: Nga, Tô Thúy (2015)

  • Tích hợp nội dung BVMT và thích ứng BĐKH vào quy hoạch phát triển KT-XH là cần thiết để đạt được sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, các quy định, hướng dẫn thực hiện tích hợp nội dung BVMT và thích ứng BĐKH vào quy hoạch phát triển KT-XH hiện nay vẫn còn tách rời nhau, trong khi quá trình xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch lại thống nhất và theo hướng đơn giản hóa các bước, thủ tục. Vì vậy, cần thiết phải có các quy định để thực hiện tích hợp nội dung về BVMT và thích ứng BĐKH vào quy hoạch phát triển KT-XH đồng thời với nhau trên cơ sở phát triển các quy định và hướng dẫn liên quan đến tích hợp nội dung BVMT đã có.