Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Article


  • Authors: Lê, Trần Chấn (2002)

  • Đa dạng sinh học có vai trò quan trọng trong việc duy trì các chu trình tự nhiên, giữ vững cân bằng sinh thái và cuộc sống loài người. Các kết quả điều tra cho thấy, nước ta có khoảng 12.000 loài thực vật bậc cao có mạch, hiện nay đã thống kê và mô tả được 10.500 loài, trong đó đã phân tích và xác định được 21,6% số loài là đặc hữu của Việt Nam. Về động vật, đã thống kê được 275 loài thú, 800 loài chim, 180 loài bò sát, 80 loài lưỡng cư, 5.500 loài côn trùng … đã xác định được hơn 100 loài và phân loài chim, 78 loài và phân loài thú là đặc hữu của Việt Nam.

  • Article


  • Authors: Giang, Lê Minh (2002)

  • Ở Việt Nam trong những năm qua, cùng với sự ohát triển đi lên của đất nước, vấn đề nghiên cứu giới và sự bình đẳng về giới luôn nhận được sự quan tâm của đảng.......