Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Article


 • Authors: Sơn, Võ Thanh (2015)

 • Đa dạng sinh học (ĐDSH) là cơ sở cho sự phát triển bền vững (PTBV), nhưng hiện nay, ĐDSH đang bị suy thoái do các hoạt động của con người và sự suy thoái này, ngược lại, lại ảnh hưởng đến tiến trình PTBV của thế giới. Vì vậy, bài viết này là một nỗ lực làm sáng tỏ thực trạng trên thế giới từ góc độ lý thuyết và thực tiễn, thông qua xem xét thể chế, chính sách, đến những cách tiếp cận được áp dụng, để làm rõ mô hình PTBV và bảo tồn ĐDSH. Một hệ thống thể chế chính sách toàn cầu đã được thiết lập, với việc áp dụng các nguyên lý PTBV và cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái, làm nền tảng để đảm bảo sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Ở Việt Nam, hệ thống thể chế tổ chức về bảo tồn ĐDSH và PTBV ngày càng được hoàn thiện, với những chính sách pháp luật khá đồng bộ, đã thúc đẩy ...

 • Book chapter


 • Authors: Sơn, Võ Thanh; Hồi, Nguyễn Chu; Nghi, Trần Hữu; Quang, Bùi Công; Sơn, Nguyễn Danh; Thắng, Lê Văn; Thắng, Hoàng Văn; Tuấn, Lê Anh; Tuyến, Nghiêm Phương (2015)

 • Based on the results achieved in Chapters 3, 4, 5, 6, 7, Chapter 8 is considered to be an orientation toward a sustainable development future which is resistant to the effects of climate change extremes in Vietnam. With this purpose, this chapter presents the research on “Relationship between Disaster Risk Management and Sustainable Development”, “Integration of Short- and Long-term Responses to Extreme Events”, and “Relationship between Disaster Risk Management, Adaptation to Climate Extremes, and Mitigation of Greenhouse Gas Emissions”. These issues are the theoretical and practical basis to help policy makers in Vietnam define a more specific vision for future development. Remarks drawn from these studies are:  Conservation of natural capitals such as biodiversity and ...

 • Article


 • Authors: Sơn, Võ Thanh (2015)

 • Đa dạng sinh học (ĐDSH) là cơ sở cho sự phát triển bền vững (PTBV), nhưng hiện nay, ĐDSH đang bị suy thoái do các hoạt động của con người và sự suy thoái này, ngược lại, lại ảnh hưởng đến tiến trình PTBV của thế giới. Vì vậy, bài viết này là một nỗ lực làm sáng tỏ thực trạng trên thế giới từ góc độ lý thuyết và thực tiễn, thông qua xem xét thể chế, chính sách, đến những cách tiếp cận được áp dụng, để làm rõ mô hình PTBV và bảo tồn ĐDSH. Một hệ thống thể chế chính sách toàn cầu đã được thiết lập, với việc áp dụng các nguyên lý PTBV và cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái, làm nền tảng để đảm bảo sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Ở Việt Nam, hệ thống thể chế tổ chức về bảo tồn ĐDSH và PTBV ngày càng được hoàn thiện, với những chính sách pháp luật khá đồng bộ, đã thúc đẩy ...