Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/990
Title: Tiếp nhận văn học Pháp ở Việt Nam thời kỳ đầu đến năm 1975 (dưới góc nhìn của lý thuyết phức hệ)
Authors: Nguyen Duy, Binh
Keywords: Lý thuyết phức hệ;văn học dịch;giao thoa;văn học Pháp
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 31, Số1 (2015) 1-11;
Abstract: Phần đầu tiên của bài viết này sẽ giới thiệu chung vềlý thuyết phức hệ và các khái niệm cơ bản của lý thuyết phức hệ(giao thoa nội chỉnh thể và giao thoa liên chỉnh thể, trung tâm và ngoại vi, phân tầng chuẩn và phân tầng phi chuẩn, hình mẫu sơ cấp và hình mẫu nhị cấp v.v...). Chúng tôi cũng sẽ trình bày những yếu tố cấu thành phức hệ và khả năng đóng góp của lý thuyết phức hệ trong việc nghiên cứu vị trí của văn học dịch trong một phức hệ văn học. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu quá trình tiếp nhận văn học Pháp ở Việt Nam từ trước tới nay. Chúng tôi sẽ tìm hiểu các yếu tố như thể chế, văn chương, chính trị, văn hóa, ngôn ngữ v.v... và chỉ rõ các yếu tố này giao thoa, tương tác với nhau như thế nào và tác động đến việc tiếp nhận văn học Pháp, từ đó làm nổi bật vị trí của hoạt động dịch văn học Pháp, về việc lựa chọn các tác phẩm dịch và về các chiến lược dịch văn học của các dịch giả Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/990
ISSN: 0866 - 86 12
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Vol 31, No 1 1-11.pdf
  • Description : 
  • Size : 293.45 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.