Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/993
Title: Đánh giá giảng viên theo năng lực làm việc và kết quả thực hiện nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm trong các trường đại học công lập Việt Nam
Other Titles: Evaluating Teachers According to the Work Ability and the Mission Results Suitable for Job Placement in Public Universities Vietnam
Authors: Phạm, Văn Thuần
Nghiêm, Thị Thanh
Keywords: Vị trí việc làm;đánh giá viên chức;đánh giá giảng viên;kết quả đánh giá
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 40-49
Series/Report no.: Tập 31, Số 2;
Abstract: Luật cán bộ, công chức (2008) và Luật viên chức (2010) ra đời đã quy định vị trí việc làm (VTVL) là nội dung cốt lõi, xuyên suốt các nhiệm vụ của cải cách công vụ. Việc xác định VTVL trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị là một vấn đề mới, lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam nói chung và các trường đại học nói riêng, là một bước chuyển quan trọng trong công tác quản lí công chức, viên chức từ hệ thống quản lí theo chức nghiệp sang quản lí theo chế độ công vụ việc làm. Cùng với việc triển khai thực hiện các quy định liên quan về VTVL thì hoạt động đánh giá viên chức, trước tiên là viên chức giảng dạy (giảng viên) theo năng lực làm việc và kết quả thực hiện nhiệm vụ phù hợp với VTVL là một trong những trọng tâm không thể thiếu, nhằm xác lập cơ sở lí luận cho việc xây dựng, hoạch định chính sách quản lí, sử dụng, đãi ngộ viên chức, góp phần hỗ trợ hoạt động triển khai đào tạo, bồi dưỡng và sàng lọc viên chức nói chung và viên chức giảng dạy nói riêng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/993
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 163.95 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.