Nguyễn Huy Chương
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Thông tin thư viện. Lịch sử thế giới
*Quá trình đào tạo: 1977: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Thư viện, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 1995: Nhận bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Thông tin - Thư viện, Trường cao học Simmons, Mỹ. 2006: Nhận bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử thế giới, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Hướng nghiên cứu chính: Thư mục học đại cương, trắc lượng thư mục, thư viện học đại cương, thư viện số và công nghệ nội dung, tổ chức quản lý cơ quan thông tin - thư viện, lịch sử sách và thư viện *Quá trình công tác: 1978 - 1990: Cán bộ thư viện ĐH Tổng hợp Hà Nội; 1990 - 1993: Phó GĐ Trung tâm TT-TV, ĐHTHHN; 1994: GĐ Trung tâm TT-TV, ĐHTHHN 8/1996-2/1997: Phó chủ nhiệm Bộ môn Thông tin - Thư viện.Trường ĐH KHXH&NV 2/1997-1/2014: Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN. Kiêm nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 1/2014-2/2019: Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 1998 - nay là Chủ tịch Liên Chi hội Thư viện Đại học Phía Bắc (NALA). 1999 - nay là Ủy viên thường vụ Hội Thông tin KH&CN VN. Nguyên Phó Chủ tịch Hội Thư viện VN

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

1972

VIEWS & DOWNLOAD

1309

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 44
 • KyYeuHoiThao_2017 (9).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2017)

 • Chất lượng của dịch vụ thông tin - thư viện phản ánh chất lượng, hiệu quả của toàn bộ chu trình hoạt động thông tin - thư viện. Trong xã hội thông tin hiện nay, trước nhu cầu ngày càng cao của người dùng tin, trước sự phát triển bùng nổ của công nghệ, việc cung cấp các dịch vụ thông tin - thư viện đứng trước nhiều thách thức song thời cơ rất lớn. Cán bộ thư viện cần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tư duy và hành động trên cơ sở tích cực, nhanh chóng vận dụng thành tựu của công nghệ vào tất cả các khâu công tác mới có thể tạo ra các dịch vụ tốt, thỏa mãn tối đa người dùng tin.

 • KY_02627.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2006)

 • Bài nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới thư viện đại học Việt Nam để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế:1. Tổ chức lại các thư viện đại học. 2. Thành lập Liên hiệp thư viện Đại học Việt Nam, thực hiện liên thông thư viện và chia sẻ nguồn lực thông tin. 3. Tăng cường đầu tư nhà nước và thực hiện xã hội hóa thư viện đại học. 4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. 5. Chuẩn hóa nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thư viện. 6. Xây dựng thư viện hạt nhân

 • XÃ hội hóa TV.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2010)

 • Lịch sử hình thành và phát triển các trường đại học mỹ và hệ thống thư viện của nó mang đậm dấu ấn xã hội hóa. Đặc trưng này xuyên suốt từ gian đoạn khởi đầu cho đến tận ngày nay và được hiện diện rõ nét trên các sự kiện và diễn biến tiêu biểu. yếu tố xã hội hóa bao trùm mọi khía cạnh của nền đại học và hệ thống thư viện đại học mỹ từ vấn đề quản lý, tổ chức đến nhân lực, tài chính.

 • 02050004759.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thùy Dương;  Advisor: Nguyễn, Huy Chương (2017)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng, tổ chức và khai thác tài liệu số nội sinh Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp. Chương 2: Thực trạng xây dựng, tổ chức và khai thác tài liệu số nội sinh Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp. Chương 3: Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, tổ chức và khai thác tài liệu số nội sinh Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp.

 • XaydungTV DT trong TVDH VN 24LTK 10.2007. Ban cuoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2007)

 • Trình bày Thực trạng hoạt động xây dựng thư viện điện tử tại hệ thống thư viện đại học VN. Một số đề xuất nhằm phát triển thư viện điện tử trong hệ thống thư viện đại học VN về: Đội ngũ cán bộ; Tạo lập Kho tài nguyên tri thức dạng số; Hạ tầng cơ sở kỹ thuật; 4. Hệ thống điều hành thư viện điện tử ...

 • Xay dung va phat trien kho tai nguyen so - DHDangboDHQG.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2018)

 • Bài viết trình bày kết quả bước đầu tiến trình xây dựng và phát triển thư viện điện tử tại Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHQGHN. Giới thiệu về học liệu mở, truy cập mở và những lợi ích của học liệu mở và truy cập mở đối với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Từ đó đưa ra định hướng phát triển kho tài nguyên số cho thư viện điện tử tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN

 • KY_01069.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2009)

 • Trong hơn l0 năm qua, hệ thống thư viện đại học (TVĐH) cả nước đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo hướng tích cực. Được sự quan tâm lớn của lãnh đạo các bộ, ngành và các trường đại học, thông qua một loạt dự án từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới cũng như của ngân sách Nhà nước và những chương trình hợp tác song phương của các trường, hơn 30 TVĐH đã chuyển dần sang mô hình thư viện hiện đại với những bước đi căn bản cho sự hình thành và phát triển thư viện điện tử.{newline}Nét nổi bật trong các TVĐH này là tất cả đều đã có được cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin khá vững chắc. Các thư viện đều thiết lập được mạng nội bộ, nhiều thư viện đã kết nối với mạng diện rộng cua trường và kết n...

 Nguyễn Huy Chương
author picture
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Thông tin thư viện. Lịch sử thế giới
*Quá trình đào tạo: 1977: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Thư viện, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 1995: Nhận bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Thông tin - Thư viện, Trường cao học Simmons, Mỹ. 2006: Nhận bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử thế giới, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Hướng nghiên cứu chính: Thư mục học đại cương, trắc lượng thư mục, thư viện học đại cương, thư viện số và công nghệ nội dung, tổ chức quản lý cơ quan thông tin - thư viện, lịch sử sách và thư viện *Quá trình công tác: 1978 - 1990: Cán bộ thư viện ĐH Tổng hợp Hà Nội; 1990 - 1993: Phó GĐ Trung tâm TT-TV, ĐHTHHN; 1994: GĐ Trung tâm TT-TV, ĐHTHHN 8/1996-2/1997: Phó chủ nhiệm Bộ môn Thông tin - Thư viện.Trường ĐH KHXH&NV 2/1997-1/2014: Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN. Kiêm nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 1/2014-2/2019: Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 1998 - nay là Chủ tịch Liên Chi hội Thư viện Đại học Phía Bắc (NALA). 1999 - nay là Ủy viên thường vụ Hội Thông tin KH&CN VN. Nguyên Phó Chủ tịch Hội Thư viện VN
Showing results 1 to 10 of 44
 • KyYeuHoiThao_2017 (9).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2017)

 • Chất lượng của dịch vụ thông tin - thư viện phản ánh chất lượng, hiệu quả của toàn bộ chu trình hoạt động thông tin - thư viện. Trong xã hội thông tin hiện nay, trước nhu cầu ngày càng cao của người dùng tin, trước sự phát triển bùng nổ của công nghệ, việc cung cấp các dịch vụ thông tin - thư viện đứng trước nhiều thách thức song thời cơ rất lớn. Cán bộ thư viện cần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tư duy và hành động trên cơ sở tích cực, nhanh chóng vận dụng thành tựu của công nghệ vào tất cả các khâu công tác mới có thể tạo ra các dịch vụ tốt, thỏa mãn tối đa người dùng tin.

 • KY_02627.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2006)

 • Bài nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới thư viện đại học Việt Nam để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế:1. Tổ chức lại các thư viện đại học. 2. Thành lập Liên hiệp thư viện Đại học Việt Nam, thực hiện liên thông thư viện và chia sẻ nguồn lực thông tin. 3. Tăng cường đầu tư nhà nước và thực hiện xã hội hóa thư viện đại học. 4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. 5. Chuẩn hóa nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thư viện. 6. Xây dựng thư viện hạt nhân

 • XÃ hội hóa TV.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2010)

 • Lịch sử hình thành và phát triển các trường đại học mỹ và hệ thống thư viện của nó mang đậm dấu ấn xã hội hóa. Đặc trưng này xuyên suốt từ gian đoạn khởi đầu cho đến tận ngày nay và được hiện diện rõ nét trên các sự kiện và diễn biến tiêu biểu. yếu tố xã hội hóa bao trùm mọi khía cạnh của nền đại học và hệ thống thư viện đại học mỹ từ vấn đề quản lý, tổ chức đến nhân lực, tài chính.

 • 02050004759.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thùy Dương;  Advisor: Nguyễn, Huy Chương (2017)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng, tổ chức và khai thác tài liệu số nội sinh Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp. Chương 2: Thực trạng xây dựng, tổ chức và khai thác tài liệu số nội sinh Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp. Chương 3: Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, tổ chức và khai thác tài liệu số nội sinh Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp.

 • XaydungTV DT trong TVDH VN 24LTK 10.2007. Ban cuoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2007)

 • Trình bày Thực trạng hoạt động xây dựng thư viện điện tử tại hệ thống thư viện đại học VN. Một số đề xuất nhằm phát triển thư viện điện tử trong hệ thống thư viện đại học VN về: Đội ngũ cán bộ; Tạo lập Kho tài nguyên tri thức dạng số; Hạ tầng cơ sở kỹ thuật; 4. Hệ thống điều hành thư viện điện tử ...

 • Xay dung va phat trien kho tai nguyen so - DHDangboDHQG.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2018)

 • Bài viết trình bày kết quả bước đầu tiến trình xây dựng và phát triển thư viện điện tử tại Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHQGHN. Giới thiệu về học liệu mở, truy cập mở và những lợi ích của học liệu mở và truy cập mở đối với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Từ đó đưa ra định hướng phát triển kho tài nguyên số cho thư viện điện tử tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN

 • KY_01069.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2009)

 • Trong hơn l0 năm qua, hệ thống thư viện đại học (TVĐH) cả nước đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo hướng tích cực. Được sự quan tâm lớn của lãnh đạo các bộ, ngành và các trường đại học, thông qua một loạt dự án từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới cũng như của ngân sách Nhà nước và những chương trình hợp tác song phương của các trường, hơn 30 TVĐH đã chuyển dần sang mô hình thư viện hiện đại với những bước đi căn bản cho sự hình thành và phát triển thư viện điện tử.{newline}Nét nổi bật trong các TVĐH này là tất cả đều đã có được cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin khá vững chắc. Các thư viện đều thiết lập được mạng nội bộ, nhiều thư viện đã kết nối với mạng diện rộng cua trường và kết n...