PGS.TS - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn
Qualification: Phó giáo sư, Tiến sỹ
Fields/Area of Specialization: Hán Nôm. Nho giáo. Văn học Việt Nam.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

1711

VIEWS & DOWNLOAD

880

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 78
 • 41 NKS The Reception of Confucianism in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2017)

 • 在資料缺乏而複雜的條件下,研究越南人上千年來如何接受儒教的過 程中, 是一個龐大的問題, 本文僅提出一些拋磚引玉的意見,粗略描繪越 南人接受儒教過程中的一些特點。文中所述內容僅帶有提綱、概要介紹的 性質。這些看法還有待更詳盡的論證,對相關資料進行更詳細地分析。本 文僅限於談論越南人從中國接受儒教的特點,而不是所有傳播(以中方為 主體)和接受(以越南為主體)過程的所有複雜內容, 儘管這兩個過程是 一體兩面。本文雖沒有企圖談論越南所有的儒教特點,但可以肯定的是: 越南儒教史是傳播和接受過程的歷史,同時也是本土化過程,運用政治思 想和儒家道德來解決越南實際問題過程的歷史。 本文的論旨是: 儒教在越 南的傳播和接受過程是如何進行? 它具有哪些特點? 有哪些值得注意以及 有何需要闡明?由此窺出其中的深層次意義和多元的內容。= This article provides a new perspective and approaches to study the reception of Confucianism in Vietnam from the early Vietnamese kingdoms to the early 20th century. An overall lack of materials coupled with the complexity of available sources complicates efforts to study the historical process in which Confuciani...

 • 22 NKS.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2007)

 • Tam giáo: chỉ Nho giáo, Phật giáo và Ðạo giáo, trong đó thừa nhận Nho giáo với tư cách một tôn giáo đặc biệt. Trong bài viết có chỗ dùng Nho gia tương ứng với Nho giáo. Hội nhập Tam giáo: Người viết không nói Tam giáo đồng nguyên, mà nói Hội nhập Tam giáo. Trước tới nay nhiều người nói Tam giáo đồng nguyên để chỉ cái chung, cái không mâu thuẫn, cái hòa hợp của Tam giáo từ góc độ giải thích nguồn gốc, giống nhau về mục đích và xuất phát điểm. Hội nhập Tam giáo chỉ tính khuynh hướng của vận động, sự điều chỉnh tư tưởng của Nho, Phật, Ðạo diễn ra ở một thời điểm cụ thể, có chủ thể và mục đích xác định. Bản vị: Vị trí nền tảng, cốt lõi, chủ đạo. Tịnh hành: Cùng chấp nhận và vận hành không...

PGS.TS - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn
author picture
Qualification: Phó giáo sư, Tiến sỹ
Fields/Area of Specialization: Hán Nôm. Nho giáo. Văn học Việt Nam.
Showing results 1 to 10 of 78
 • 41 NKS The Reception of Confucianism in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2017)

 • 在資料缺乏而複雜的條件下,研究越南人上千年來如何接受儒教的過 程中, 是一個龐大的問題, 本文僅提出一些拋磚引玉的意見,粗略描繪越 南人接受儒教過程中的一些特點。文中所述內容僅帶有提綱、概要介紹的 性質。這些看法還有待更詳盡的論證,對相關資料進行更詳細地分析。本 文僅限於談論越南人從中國接受儒教的特點,而不是所有傳播(以中方為 主體)和接受(以越南為主體)過程的所有複雜內容, 儘管這兩個過程是 一體兩面。本文雖沒有企圖談論越南所有的儒教特點,但可以肯定的是: 越南儒教史是傳播和接受過程的歷史,同時也是本土化過程,運用政治思 想和儒家道德來解決越南實際問題過程的歷史。 本文的論旨是: 儒教在越 南的傳播和接受過程是如何進行? 它具有哪些特點? 有哪些值得注意以及 有何需要闡明?由此窺出其中的深層次意義和多元的內容。= This article provides a new perspective and approaches to study the reception of Confucianism in Vietnam from the early Vietnamese kingdoms to the early 20th century. An overall lack of materials coupled with the complexity of available sources complicates efforts to study the historical process in which Confuciani...

 • 22 NKS.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2007)

 • Tam giáo: chỉ Nho giáo, Phật giáo và Ðạo giáo, trong đó thừa nhận Nho giáo với tư cách một tôn giáo đặc biệt. Trong bài viết có chỗ dùng Nho gia tương ứng với Nho giáo. Hội nhập Tam giáo: Người viết không nói Tam giáo đồng nguyên, mà nói Hội nhập Tam giáo. Trước tới nay nhiều người nói Tam giáo đồng nguyên để chỉ cái chung, cái không mâu thuẫn, cái hòa hợp của Tam giáo từ góc độ giải thích nguồn gốc, giống nhau về mục đích và xuất phát điểm. Hội nhập Tam giáo chỉ tính khuynh hướng của vận động, sự điều chỉnh tư tưởng của Nho, Phật, Ðạo diễn ra ở một thời điểm cụ thể, có chủ thể và mục đích xác định. Bản vị: Vị trí nền tảng, cốt lõi, chủ đạo. Tịnh hành: Cùng chấp nhận và vận hành không...