Nguyễn Huy Chương
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Thông tin thư viện. Lịch sử thế giới
*Quá trình đào tạo: 1977: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Thư viện, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 1995: Nhận bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Thông tin - Thư viện, Trường cao học Simmons, Mỹ. 2006: Nhận bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử thế giới, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Hướng nghiên cứu chính: Thư mục học đại cương, trắc lượng thư mục, thư viện học đại cương, thư viện số và công nghệ nội dung, tổ chức quản lý cơ quan thông tin - thư viện, lịch sử sách và thư viện *Quá trình công tác: 1978 - 1990: Cán bộ thư viện ĐH Tổng hợp Hà Nội; 1990 - 1993: Phó GĐ Trung tâm TT-TV, ĐHTHHN; 1994: GĐ Trung tâm TT-TV, ĐHTHHN 8/1996-2/1997: Phó chủ nhiệm Bộ môn Thông tin - Thư viện.Trường ĐH KHXH&NV 2/1997-1/2014: Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN. Kiêm nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 1/2014-2/2019: Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 1998 - nay là Chủ tịch Liên Chi hội Thư viện Đại học Phía Bắc (NALA). 1999 - nay là Ủy viên thường vụ Hội Thông tin KH&CN VN. Nguyên Phó Chủ tịch Hội Thư viện VN

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

2037

VIEWS & DOWNLOAD

1467

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 49
 • 02050003615.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phay, Vanh Oudomnakhonsy;  Advisor: Nguyễn, Huy Chương (2020-04-04)

 • Luận văn đã tiến hành khảo sát thực trạng nguồn tin điện tử, chuẩn hóa công tác nghiệp vụ, triển khai ứng dụng phần mềm chuyên dụng tích hợp, đầu tư cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin... Luận văn đánh giá hiệu quả hiện đại hóa hoạt động và chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động thông tin thư viện tại Thư viện Quốc gia Lào.

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p029-039.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2020)

 • Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến toàn bộ mọi lĩnh vực, ngành nghề… trong xã hội. Là thiết chế được thụ hưởng nhiều nhất và cũng chịu nhiều thách thức nhất của cuộc cách mạng này, thư viện đang trong quá trình cải tổ toàn diện để chuyển sang mô hình Trung tâm Tri thức số nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu tiếp nhận, kết nối, sáng tạo, chia sẻ, tương tác… thông tin/tri thức ngày càng cao của người dùng tin. Bài viết phân tích một số đặc điểm, chức năng của Trung tâm Tri thức số.

 • 02050006008.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Huy Chương (2019)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về nguồn tài liệu nội sinh: Khái niệm, đặc điểm, tiêu chí đánh giá, những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh. Nghiên cứu và khảo sát thực tế công tác tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Đại học Phòng cháy Chữa cháy. Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Đại học Phòng cháy Chữa cháy.

 • Toi_uu_hoa_Nguyen_Huy_Chuong_uNG_DuNG_TRaC_LuoNG_THu_MuC_TRONG_VIeC_TaO_LaP,_KIeM_SOaT_QUaN_Ly_Va_daNH_GIa_THoNG_TIN_So.Text.Marked.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2019)

 • Các số liệu trích dẫn của tài liệu khoa học là cơ sở để xây dựng nên các chỉ số khoa học đặc trưng (Chỉ số tác động - Impact Factor) được sử dụng để thống kê, đánh giá và xếp hạng các tạp chí khoa học cũng như các cá nhân và các tổ chức khoa học, đồng thời trực tiếp phục vụ công tác bổ sung, kiểm soát và phát triển nguồn tin khoa học. Sự ra đời thế hệ CSDL mới này - nhờ dựa vào các thành tựu nghiên cứu của thư mục học hiện đại, mà lĩnh vực tiêu biểu của nó là trắc lượng thư mục (bibliometrics), và trắc lượng web (webometrics) ...- đã hỗ trợ tích cực các thư viện/cơ quan thông tin thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị tri thức số

 • Cam_nang_2019_thay_Chuong_tang_cuong_trich_dan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương; Bùi, Tiên Phong; Nguyễn, Thị Ngọc Lan (2019)

 • Thống kê, phân tích trích dẫn thông qua các chỉ số tiêu biểu như Impact Factor (IF), H-Index nhằm đánh giá, xếp hạng các cá nhân và tổ chức khoa học, hỗ trợ đắc lực cho người dùng tin trong việc tìm kiếm, khai thác thông tin. Từ nhiều năm qua, Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN (VNU-LIC) đã triển khai khá hiệu quả hoạt động này. Hy vọng trong thời gian tới, VNU-LIC tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trắc lượng thư mục để tăng cường tiện ích cho người dùng tin và góp phần nâng cao thứ hạng của ĐHQGHN.

 • Xay dung va phat trien kho tai nguyen so - DHDangboDHQG.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2018)

 • Bài viết trình bày kết quả bước đầu tiến trình xây dựng và phát triển thư viện điện tử tại Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHQGHN. Giới thiệu về học liệu mở, truy cập mở và những lợi ích của học liệu mở và truy cập mở đối với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Từ đó đưa ra định hướng phát triển kho tài nguyên số cho thư viện điện tử tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN

 • 02050005586.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Huy Chương (2018)

 • Kết quả nghiên cứu là bản luận văn được trình bày trong 87 trang trên khổ giấy A4. Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục các từ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 03 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động thông tin thư viện tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy. Chương 2. Thực trạng tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy. Chương 3. Giải pháp hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy. Đây là cơ sở để hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động...

 • Thu_vien_thong_minh_4.0_Nguyen_Huy_Chuong_BaO_CaO_de_DaN_HoI_THaO_“THu_VIeN_THoNG_MINH_4.0_CoNG_NGHe_Du_LIeU_CON_NGuoI”.Text.Marked.pdf.jpg
 • Conference paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2018)

 • Bài viết chỉ ra những yếu tố cần và đủ của một người làm thư viện trong thời đại công nghiệp 4.0. Vận hành thư viện thông minh 4.0 phải do đội ngũ cán bộ, chuyên viên được trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp. Công nghệ tốt đến mấy. dữ liệu nhiều đến mấy nhưng Thư viện thông minh 4.0 vẫn sẽ không hoạt động trơn tru nếu người làm thư viện không đủ năng lực thích nghi và sáng tạo. Do đó, chương trình và phương thức đào tạo, bồi dưỡng ngành thông tin - thư viện cần thay đổi mang tính đột phá để sản phẩm đầu ra là con người có đầy đủ ý thức và kỹ năng của công dân toàn cầu

 • 07 -Nguyễn Huy Chương-KYHT 20 năm.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2017)

 • Bài viết phân tích vai trò, lợi ích của thư viện số (TVS) đối với xã hội trong kỷ nguyên thông tin số, đặc biệt đối với hoạt động đào tạo từ xa. Tác giả cũng phân tích về chức năng, dịch vụ và nguyên tắc cơ bản của TVS, đồng thời đề xuất một số nội dung trong chính sách phát triển TVS.

 Nguyễn Huy Chương
author picture
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Thông tin thư viện. Lịch sử thế giới
*Quá trình đào tạo: 1977: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Thư viện, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 1995: Nhận bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Thông tin - Thư viện, Trường cao học Simmons, Mỹ. 2006: Nhận bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử thế giới, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Hướng nghiên cứu chính: Thư mục học đại cương, trắc lượng thư mục, thư viện học đại cương, thư viện số và công nghệ nội dung, tổ chức quản lý cơ quan thông tin - thư viện, lịch sử sách và thư viện *Quá trình công tác: 1978 - 1990: Cán bộ thư viện ĐH Tổng hợp Hà Nội; 1990 - 1993: Phó GĐ Trung tâm TT-TV, ĐHTHHN; 1994: GĐ Trung tâm TT-TV, ĐHTHHN 8/1996-2/1997: Phó chủ nhiệm Bộ môn Thông tin - Thư viện.Trường ĐH KHXH&NV 2/1997-1/2014: Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN. Kiêm nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 1/2014-2/2019: Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 1998 - nay là Chủ tịch Liên Chi hội Thư viện Đại học Phía Bắc (NALA). 1999 - nay là Ủy viên thường vụ Hội Thông tin KH&CN VN. Nguyên Phó Chủ tịch Hội Thư viện VN
Showing results 1 to 10 of 49
 • 02050003615.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phay, Vanh Oudomnakhonsy;  Advisor: Nguyễn, Huy Chương (2020-04-04)

 • Luận văn đã tiến hành khảo sát thực trạng nguồn tin điện tử, chuẩn hóa công tác nghiệp vụ, triển khai ứng dụng phần mềm chuyên dụng tích hợp, đầu tư cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin... Luận văn đánh giá hiệu quả hiện đại hóa hoạt động và chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động thông tin thư viện tại Thư viện Quốc gia Lào.

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p029-039.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2020)

 • Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến toàn bộ mọi lĩnh vực, ngành nghề… trong xã hội. Là thiết chế được thụ hưởng nhiều nhất và cũng chịu nhiều thách thức nhất của cuộc cách mạng này, thư viện đang trong quá trình cải tổ toàn diện để chuyển sang mô hình Trung tâm Tri thức số nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu tiếp nhận, kết nối, sáng tạo, chia sẻ, tương tác… thông tin/tri thức ngày càng cao của người dùng tin. Bài viết phân tích một số đặc điểm, chức năng của Trung tâm Tri thức số.

 • 02050006008.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Huy Chương (2019)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về nguồn tài liệu nội sinh: Khái niệm, đặc điểm, tiêu chí đánh giá, những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh. Nghiên cứu và khảo sát thực tế công tác tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Đại học Phòng cháy Chữa cháy. Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và khai thác nguồn tài liệu nội sinh tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Đại học Phòng cháy Chữa cháy.

 • Toi_uu_hoa_Nguyen_Huy_Chuong_uNG_DuNG_TRaC_LuoNG_THu_MuC_TRONG_VIeC_TaO_LaP,_KIeM_SOaT_QUaN_Ly_Va_daNH_GIa_THoNG_TIN_So.Text.Marked.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2019)

 • Các số liệu trích dẫn của tài liệu khoa học là cơ sở để xây dựng nên các chỉ số khoa học đặc trưng (Chỉ số tác động - Impact Factor) được sử dụng để thống kê, đánh giá và xếp hạng các tạp chí khoa học cũng như các cá nhân và các tổ chức khoa học, đồng thời trực tiếp phục vụ công tác bổ sung, kiểm soát và phát triển nguồn tin khoa học. Sự ra đời thế hệ CSDL mới này - nhờ dựa vào các thành tựu nghiên cứu của thư mục học hiện đại, mà lĩnh vực tiêu biểu của nó là trắc lượng thư mục (bibliometrics), và trắc lượng web (webometrics) ...- đã hỗ trợ tích cực các thư viện/cơ quan thông tin thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị tri thức số

 • Cam_nang_2019_thay_Chuong_tang_cuong_trich_dan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương; Bùi, Tiên Phong; Nguyễn, Thị Ngọc Lan (2019)

 • Thống kê, phân tích trích dẫn thông qua các chỉ số tiêu biểu như Impact Factor (IF), H-Index nhằm đánh giá, xếp hạng các cá nhân và tổ chức khoa học, hỗ trợ đắc lực cho người dùng tin trong việc tìm kiếm, khai thác thông tin. Từ nhiều năm qua, Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN (VNU-LIC) đã triển khai khá hiệu quả hoạt động này. Hy vọng trong thời gian tới, VNU-LIC tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trắc lượng thư mục để tăng cường tiện ích cho người dùng tin và góp phần nâng cao thứ hạng của ĐHQGHN.

 • Xay dung va phat trien kho tai nguyen so - DHDangboDHQG.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2018)

 • Bài viết trình bày kết quả bước đầu tiến trình xây dựng và phát triển thư viện điện tử tại Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHQGHN. Giới thiệu về học liệu mở, truy cập mở và những lợi ích của học liệu mở và truy cập mở đối với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Từ đó đưa ra định hướng phát triển kho tài nguyên số cho thư viện điện tử tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN

 • 02050005586.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Huy Chương (2018)

 • Kết quả nghiên cứu là bản luận văn được trình bày trong 87 trang trên khổ giấy A4. Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục các từ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 03 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động thông tin thư viện tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy. Chương 2. Thực trạng tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy. Chương 3. Giải pháp hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy. Đây là cơ sở để hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động...

 • Thu_vien_thong_minh_4.0_Nguyen_Huy_Chuong_BaO_CaO_de_DaN_HoI_THaO_“THu_VIeN_THoNG_MINH_4.0_CoNG_NGHe_Du_LIeU_CON_NGuoI”.Text.Marked.pdf.jpg
 • Conference paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2018)

 • Bài viết chỉ ra những yếu tố cần và đủ của một người làm thư viện trong thời đại công nghiệp 4.0. Vận hành thư viện thông minh 4.0 phải do đội ngũ cán bộ, chuyên viên được trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp. Công nghệ tốt đến mấy. dữ liệu nhiều đến mấy nhưng Thư viện thông minh 4.0 vẫn sẽ không hoạt động trơn tru nếu người làm thư viện không đủ năng lực thích nghi và sáng tạo. Do đó, chương trình và phương thức đào tạo, bồi dưỡng ngành thông tin - thư viện cần thay đổi mang tính đột phá để sản phẩm đầu ra là con người có đầy đủ ý thức và kỹ năng của công dân toàn cầu

 • 07 -Nguyễn Huy Chương-KYHT 20 năm.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2017)

 • Bài viết phân tích vai trò, lợi ích của thư viện số (TVS) đối với xã hội trong kỷ nguyên thông tin số, đặc biệt đối với hoạt động đào tạo từ xa. Tác giả cũng phân tích về chức năng, dịch vụ và nguyên tắc cơ bản của TVS, đồng thời đề xuất một số nội dung trong chính sách phát triển TVS.