PGS.TS - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn
Qualification: Phó giáo sư, Tiến sỹ
Fields/Area of Specialization: Hán Nôm. Nho giáo. Văn học Việt Nam.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

2881

VIEWS & DOWNLOAD

1430

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 82
 • 02050006326.LA.Lê Phương Duy.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Lê, Phương Duy;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2020)

 • Trước hết, luận án thông qua công tác nghiên cứu văn bản học tiến hành khảo sát các văn bản Xuân thu quản kiến hiện còn để có thể mô tả đánh giá một cách đầy đủ, xác thực về tình hình, chất ượng của từng văn bản, từ đó lựa chọn được thiện bản dựa trên những dữ liệu đáng tin cậy phục vụ việc công bố và dịch thuật, nghiên cứu. Thứ tới, qua việc khai thác trực tiếp nguyên đi n Xuân thu quản kiến, luận án tập trung nghiên cứu nhằm làm rõ diện mạo đặ đi m, nội dung của tác phẩm Kinh học này và tư tưởng Nho học của Ngô Thì Nhậm thể hiện trong đó góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề của lịch sử Nho học Việt Nam thế kỷ X...

 • 02050006339.LA.Bùi Bá Quân.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Bùi, Bá Quân;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2020)

 • Thông qua nghiên cứu văn bản các tác phẩm Dịch đồ học Hán Nôm, luận án xác lập hệ thống tư liệu Dịch đồ học Chu Tử của Nho gia Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả luận án phân tích các cách tiếp cận của Nho gia Việt Nam để làm rõ sự luận giải của họ đối với Dịch đồ học Chu Từ từ góc độ vì sao (lý do luận giải) và như thế nào (quan điểm, phương pháp, nội dung luận giải)

 • Cam_nang_2019_Thay_Kim_Son_Phat_trien_hoc_lieu_so.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2019)

 • Với vai trò phục vụ, hỗ trợ và tham gia kiến tạo trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu của ĐHQGHN, Trung tâm Thông tin –Thư viện (Trung tâm) là một trong những đơn vị đầu mối tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới tại ĐHQGHN. Các dịch vụ hỗ trợ và cung cấp thông tin, học liệu cho người dùng tin của Trung tâm cần gắn bó mật thiết với các ngành đào tạo, chương trình đào tạo, nghiên cứu của các đơn vị đào tạo, các viện nghiên cứu trong toàn ĐHQGHN. Trên cơ sở lấy mục tiêu đáp ứng tốt nhất nhu cầu tin của người dùng tin, Trung tâm phải là nơi hỗ trợ, kích thích cảm hứng nghiên cứu, học tập, khám phá tri thức, đồng thời cũng là nơi nuôi dưỡng ý thức học tập suốt đời. Nơi đây không ...

 • Cam nang ky niem 25 nam 2018_Thay Kim Son(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2018)

 • Bài viết khẳng định giá trị đẹp nhất của tuổi thanh xuân trong chặng đường 25 năm; đây được coi là lứa tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống của mỗi đời người, đồng thời cũng là lứa tuổi với đủ sự chín chắn, trưởng thành để nhìn lại và khẳng định về một mô hình giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện các nhiệm vụ lớn của quốc gia và đang hội nhập cùng nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và thế giới.

 • GT_TAN_MAN.pdf.jpg
 • giáo trình


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2018)

 • Giáo trình này được biên soạn nhằm tập họp, chọn lọc giới thiệu cho sinh viên các văn bẳn Hán văn của các triết gia thời kì Tống - Minh. Người soạn chú ý tới cả hai phương diện của các văn bản: nội dung tư tưởng và ngôn ngữ văn bản Hán văn. Đe thế hiện được đặc sắc tư tưởng triết học, các bài chọn giảng phải là những văn bẳn tiêu biếu nhất, tập trung nhất cho tư tưởng triết học cùa các tác gia đời Tống, phần văn bản cũng phải là những văn bản cung cấp những vốn từ ngữ, khái niệm, cách dùng từ ngữ Hán văn tiêu biểu của giai đoạn Tống - Minh, đặc biệt là thế ngữ lục với một số cách dùng từ mang đặc điếm của bạch thoại thời Tống - Minh.

 • Cam nang 2017_Thay Kim Son.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2017)

 • Bài phát biểu tập trung khẳng định những thành tưu đã gặt hái được của Trung tâm Thông tin thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển. Trong 20 năm qua, Trung tâm đã có bước trưởng thành rất lớn trên phương diện xây dựng một khoa học thông tin thư viện tiên tiến, xứng tầm với một đại học hàng đầu của Việt Nam là ĐHQGHN, đã có một quá trình mở rộng phát triển nguồn sách, tư liệu, CSDL, nguồn học liệu, đã có sự kết nối với thế giới, với mạng lưới các trường đại học trên thế giới, với các nguồn CSDL lớn của quốc tế. Có thể nói 20 năm qua, trong những thành tựu về công nghệ, những thành tựu về đào tạo để thể hiện qua những chỉ số xếp hạng của ĐHQGHN ...

 • 45 NKS Mấy đặc điểm của việc tiếp nhận Nho giáo.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2017)

 • Nghiên cứu quá trình tiếp nhận Nho giáo của Việt Nam suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm, trong điều kiện tư liệu khó khăn, phức tạp là một đề tài nghiên cứu vừa lớn vừa khó. Bài viết đưa ra một số ý kiến có tính chất nêu vấn đề, phác thảo thô sơ về một số đặc điểm của quá trình tiếp nhận Nho giáo của người Việt Nam; bàn về một số đặc điểm của việc người Việt Nam tiếp nhận Nho giáo từ Trung Quốc, mà không phải toàn bộ các vấn đề liên quan tới việc truyền bá cũng như toàn bộ những nội dung phức tạp của quá trình tiếp nhận

 • 41 NKS The Reception of Confucianism in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2017)

 • 在資料缺乏而複雜的條件下,研究越南人上千年來如何接受儒教的過 程中, 是一個龐大的問題, 本文僅提出一些拋磚引玉的意見,粗略描繪越 南人接受儒教過程中的一些特點。文中所述內容僅帶有提綱、概要介紹的 性質。這些看法還有待更詳盡的論證,對相關資料進行更詳細地分析。本 文僅限於談論越南人從中國接受儒教的特點,而不是所有傳播(以中方為 主體)和接受(以越南為主體)過程的所有複雜內容, 儘管這兩個過程是 一體兩面。本文雖沒有企圖談論越南所有的儒教特點,但可以肯定的是: 越南儒教史是傳播和接受過程的歷史,同時也是本土化過程,運用政治思 想和儒家道德來解決越南實際問題過程的歷史。 本文的論旨是: 儒教在越 南的傳播和接受過程是如何進行? 它具有哪些特點? 有哪些值得注意以及 有何需要闡明?由此窺出其中的深層次意義和多元的內容。= This article provides a new perspective and approaches to study the reception of Confucianism in Vietnam from the early Vietnamese kingdoms to the early 20th century. An overall lack of materials coupled with the complexity of available sources complicates efforts to study the historical process in which Confuciani...

PGS.TS - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn
author picture
Qualification: Phó giáo sư, Tiến sỹ
Fields/Area of Specialization: Hán Nôm. Nho giáo. Văn học Việt Nam.
Showing results 1 to 10 of 82
 • 02050006326.LA.Lê Phương Duy.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Lê, Phương Duy;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2020)

 • Trước hết, luận án thông qua công tác nghiên cứu văn bản học tiến hành khảo sát các văn bản Xuân thu quản kiến hiện còn để có thể mô tả đánh giá một cách đầy đủ, xác thực về tình hình, chất ượng của từng văn bản, từ đó lựa chọn được thiện bản dựa trên những dữ liệu đáng tin cậy phục vụ việc công bố và dịch thuật, nghiên cứu. Thứ tới, qua việc khai thác trực tiếp nguyên đi n Xuân thu quản kiến, luận án tập trung nghiên cứu nhằm làm rõ diện mạo đặ đi m, nội dung của tác phẩm Kinh học này và tư tưởng Nho học của Ngô Thì Nhậm thể hiện trong đó góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề của lịch sử Nho học Việt Nam thế kỷ X...

 • 02050006339.LA.Bùi Bá Quân.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Bùi, Bá Quân;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2020)

 • Thông qua nghiên cứu văn bản các tác phẩm Dịch đồ học Hán Nôm, luận án xác lập hệ thống tư liệu Dịch đồ học Chu Tử của Nho gia Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả luận án phân tích các cách tiếp cận của Nho gia Việt Nam để làm rõ sự luận giải của họ đối với Dịch đồ học Chu Từ từ góc độ vì sao (lý do luận giải) và như thế nào (quan điểm, phương pháp, nội dung luận giải)

 • Cam_nang_2019_Thay_Kim_Son_Phat_trien_hoc_lieu_so.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2019)

 • Với vai trò phục vụ, hỗ trợ và tham gia kiến tạo trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu của ĐHQGHN, Trung tâm Thông tin –Thư viện (Trung tâm) là một trong những đơn vị đầu mối tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới tại ĐHQGHN. Các dịch vụ hỗ trợ và cung cấp thông tin, học liệu cho người dùng tin của Trung tâm cần gắn bó mật thiết với các ngành đào tạo, chương trình đào tạo, nghiên cứu của các đơn vị đào tạo, các viện nghiên cứu trong toàn ĐHQGHN. Trên cơ sở lấy mục tiêu đáp ứng tốt nhất nhu cầu tin của người dùng tin, Trung tâm phải là nơi hỗ trợ, kích thích cảm hứng nghiên cứu, học tập, khám phá tri thức, đồng thời cũng là nơi nuôi dưỡng ý thức học tập suốt đời. Nơi đây không ...

 • Cam nang ky niem 25 nam 2018_Thay Kim Son(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2018)

 • Bài viết khẳng định giá trị đẹp nhất của tuổi thanh xuân trong chặng đường 25 năm; đây được coi là lứa tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống của mỗi đời người, đồng thời cũng là lứa tuổi với đủ sự chín chắn, trưởng thành để nhìn lại và khẳng định về một mô hình giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện các nhiệm vụ lớn của quốc gia và đang hội nhập cùng nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và thế giới.

 • GT_TAN_MAN.pdf.jpg
 • giáo trình


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2018)

 • Giáo trình này được biên soạn nhằm tập họp, chọn lọc giới thiệu cho sinh viên các văn bẳn Hán văn của các triết gia thời kì Tống - Minh. Người soạn chú ý tới cả hai phương diện của các văn bản: nội dung tư tưởng và ngôn ngữ văn bản Hán văn. Đe thế hiện được đặc sắc tư tưởng triết học, các bài chọn giảng phải là những văn bẳn tiêu biếu nhất, tập trung nhất cho tư tưởng triết học cùa các tác gia đời Tống, phần văn bản cũng phải là những văn bản cung cấp những vốn từ ngữ, khái niệm, cách dùng từ ngữ Hán văn tiêu biểu của giai đoạn Tống - Minh, đặc biệt là thế ngữ lục với một số cách dùng từ mang đặc điếm của bạch thoại thời Tống - Minh.

 • Cam nang 2017_Thay Kim Son.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2017)

 • Bài phát biểu tập trung khẳng định những thành tưu đã gặt hái được của Trung tâm Thông tin thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển. Trong 20 năm qua, Trung tâm đã có bước trưởng thành rất lớn trên phương diện xây dựng một khoa học thông tin thư viện tiên tiến, xứng tầm với một đại học hàng đầu của Việt Nam là ĐHQGHN, đã có một quá trình mở rộng phát triển nguồn sách, tư liệu, CSDL, nguồn học liệu, đã có sự kết nối với thế giới, với mạng lưới các trường đại học trên thế giới, với các nguồn CSDL lớn của quốc tế. Có thể nói 20 năm qua, trong những thành tựu về công nghệ, những thành tựu về đào tạo để thể hiện qua những chỉ số xếp hạng của ĐHQGHN ...

 • 45 NKS Mấy đặc điểm của việc tiếp nhận Nho giáo.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2017)

 • Nghiên cứu quá trình tiếp nhận Nho giáo của Việt Nam suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm, trong điều kiện tư liệu khó khăn, phức tạp là một đề tài nghiên cứu vừa lớn vừa khó. Bài viết đưa ra một số ý kiến có tính chất nêu vấn đề, phác thảo thô sơ về một số đặc điểm của quá trình tiếp nhận Nho giáo của người Việt Nam; bàn về một số đặc điểm của việc người Việt Nam tiếp nhận Nho giáo từ Trung Quốc, mà không phải toàn bộ các vấn đề liên quan tới việc truyền bá cũng như toàn bộ những nội dung phức tạp của quá trình tiếp nhận

 • 41 NKS The Reception of Confucianism in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2017)

 • 在資料缺乏而複雜的條件下,研究越南人上千年來如何接受儒教的過 程中, 是一個龐大的問題, 本文僅提出一些拋磚引玉的意見,粗略描繪越 南人接受儒教過程中的一些特點。文中所述內容僅帶有提綱、概要介紹的 性質。這些看法還有待更詳盡的論證,對相關資料進行更詳細地分析。本 文僅限於談論越南人從中國接受儒教的特點,而不是所有傳播(以中方為 主體)和接受(以越南為主體)過程的所有複雜內容, 儘管這兩個過程是 一體兩面。本文雖沒有企圖談論越南所有的儒教特點,但可以肯定的是: 越南儒教史是傳播和接受過程的歷史,同時也是本土化過程,運用政治思 想和儒家道德來解決越南實際問題過程的歷史。 本文的論旨是: 儒教在越 南的傳播和接受過程是如何進行? 它具有哪些特點? 有哪些值得注意以及 有何需要闡明?由此窺出其中的深層次意義和多元的內容。= This article provides a new perspective and approaches to study the reception of Confucianism in Vietnam from the early Vietnamese kingdoms to the early 20th century. An overall lack of materials coupled with the complexity of available sources complicates efforts to study the historical process in which Confuciani...