Browsing by Author

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 56425 to 56444 of 62228
Author
X202E 1
Xa Kha Rốp, A. M 1
Xa Như Vậy Gần Như Thế 1
Xa, Mạnh Hùng 1
Xanh Phạm 1
Xavier, Eugene, S. P. 1
Xavier, Francis 1
Xaysavhay, Pengboubpha 1
Xayyadeth, Vichitlasy 1
Xayyalin, Phaypadit 2
Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam - Đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ 2
Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ 1
Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ. 1
Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ.  8
Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở 47
Xây dựng và phát triển thư viện số Việt Nam Quá khứ- Hiện tại- Tương lai /Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN (2017: Đại học Quốc gia, Hà Nội) 1
Xca-dơ-kin, S.D 2
Xecgây, Trikhơvnxki 1
Xeniápxki, S.L 1
XH Ta, D Longin, B Gaudou, TV Ho 1

Browsing by Author

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Author
X202E 1
Xa Kha Rốp, A. M 1
Xa Như Vậy Gần Như Thế 1
Xa, Mạnh Hùng 1
Xanh Phạm 1
Xavier, Eugene, S. P. 1
Xavier, Francis 1
Xaysavhay, Pengboubpha 1
Xayyadeth, Vichitlasy 1
Xayyalin, Phaypadit 2
Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam - Đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ 2
Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ 1
Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ. 1
Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ.  8
Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở 47
Xây dựng và phát triển thư viện số Việt Nam Quá khứ- Hiện tại- Tương lai /Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN (2017: Đại học Quốc gia, Hà Nội) 1
Xca-dơ-kin, S.D 2
Xecgây, Trikhơvnxki 1
Xeniápxki, S.L 1
XH Ta, D Longin, B Gaudou, TV Ho 1