Browsing by Author

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 56512 to 56531 of 62228
Author
Y Phi Kbuôr 1
Y Phương 1
Y Thông Kbuôr 1
Y Thông, Kbuôr 1
Y Tru Alio 1
Y Tru Alio. (2015). Improving pronunciation of English by Êđê learners oriented towards communication purposes = Cải thiện phát âm tiếng Anh của sinh viên người ÊĐê theo định hướng mục đích giao tiếp. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam 1
Y-A-XUN-SKY, V.K 1
Y. Dilek, B.L.N. Kennett, M.J.R. Wortel, Julien Fréchet, Mustapha Meghraoui, Massimiliano Stucchi 1
Y. Suzuki, M. Hagiya, H. Umeo, A. Adamatzky. 1
Yadav, B.C. 1
Yadav, L.S. Reddy 3
Yadav, Penna Venkata Karthik 1
Yadav, Roshni 1
Yadava, Himanshu 1
Yager, Neil 1
Yaghmour, Karim. 1
Yagi 1
Yagi, S. 1
Yahyapour, Ramin 2
Yair, Aaron 1

Browsing by Author

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Author
Y Phi Kbuôr 1
Y Phương 1
Y Thông Kbuôr 1
Y Thông, Kbuôr 1
Y Tru Alio 1
Y Tru Alio. (2015). Improving pronunciation of English by Êđê learners oriented towards communication purposes = Cải thiện phát âm tiếng Anh của sinh viên người ÊĐê theo định hướng mục đích giao tiếp. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam 1
Y-A-XUN-SKY, V.K 1
Y. Dilek, B.L.N. Kennett, M.J.R. Wortel, Julien Fréchet, Mustapha Meghraoui, Massimiliano Stucchi 1
Y. Suzuki, M. Hagiya, H. Umeo, A. Adamatzky. 1
Yadav, B.C. 1
Yadav, L.S. Reddy 3
Yadav, Penna Venkata Karthik 1
Yadav, Roshni 1
Yadava, Himanshu 1
Yager, Neil 1
Yaghmour, Karim. 1
Yagi 1
Yagi, S. 1
Yahyapour, Ramin 2
Yair, Aaron 1