Browsing by Author Bùi, Đăng Duy, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_00902_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Thị Tỉnh;  Advisor: Bùi, Đăng Duy, người hướng dẫn; Nguyễn, Hữu Vui, người hướng dẫn (2007)

  • Electronic Resources; Luận án TS. CNDVBC&CNDVLS -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007; 195 tr. + CD-Rom + Tóm tắt; Trình bày tiền đề ra đời của chủ nghĩa hiện sinh và triết học hiện sinh về giới của Beauvoir, đồng thời giới thiệu Beauvoir và một số tác phẩm của Bà; Trình bày tư tưởng triết học hiện sinh về giới của Beauvoir thông qua sự phê phán của tác giả đối với nhữ (...)

Browsing by Author Bùi, Đăng Duy, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_00902_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Thị Tỉnh;  Advisor: Bùi, Đăng Duy, người hướng dẫn; Nguyễn, Hữu Vui, người hướng dẫn (2007)

  • Electronic Resources; Luận án TS. CNDVBC&CNDVLS -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007; 195 tr. + CD-Rom + Tóm tắt; Trình bày tiền đề ra đời của chủ nghĩa hiện sinh và triết học hiện sinh về giới của Beauvoir, đồng thời giới thiệu Beauvoir và một số tác phẩm của Bà; Trình bày tư tưởng triết học hiện sinh về giới của Beauvoir thông qua sự phê phán của tác giả đối với nhữ (...)