Browsing by Author Dương, Hương Liên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_02203.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Hương Liên;  Advisor: Nguyễn, Minh Đoan, người hướng dẫn (2009)

 • 99 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Electronic Resources; Trình bày khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra nhà nước trong bộ máy nhà nước. Trình bày quá trình hình thành và phát triển của các cơ quan thanh tra nhà nước ở Việt Nam (Từ trước Cách mạng tháng Tám 1945, từ (...)

 • V_L0_02203.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Hương Liên (2009)

 • Trình bày khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra nhà nước trong bộ máy nhà nước. Trình bày quá trình hình thành và phát triển của các cơ quan thanh tra nhà nước ở Việt Nam (Từ trước Cách mạng tháng Tám 1945, từ 1945-1990, từ 1990-2004 và từ 2004 đến nay). Phân tích thực trạng về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước Việt Nam, chủ yếu là các cơ quan thanh tra nhà nước theo cấp hành chính trong hoạt động quản lý nhà nước nói chúng. Đề xuất một số quan điểm, phương hướng và giải pháp: đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra phải dựa trên quan điểm xây dựng nhà nước pháp quyền; quyền lực nhà nước và thống nhất; ...

Browsing by Author Dương, Hương Liên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_02203.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Hương Liên;  Advisor: Nguyễn, Minh Đoan, người hướng dẫn (2009)

 • 99 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Electronic Resources; Trình bày khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra nhà nước trong bộ máy nhà nước. Trình bày quá trình hình thành và phát triển của các cơ quan thanh tra nhà nước ở Việt Nam (Từ trước Cách mạng tháng Tám 1945, từ (...)

 • V_L0_02203.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Hương Liên (2009)

 • Trình bày khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra nhà nước trong bộ máy nhà nước. Trình bày quá trình hình thành và phát triển của các cơ quan thanh tra nhà nước ở Việt Nam (Từ trước Cách mạng tháng Tám 1945, từ 1945-1990, từ 1990-2004 và từ 2004 đến nay). Phân tích thực trạng về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước Việt Nam, chủ yếu là các cơ quan thanh tra nhà nước theo cấp hành chính trong hoạt động quản lý nhà nước nói chúng. Đề xuất một số quan điểm, phương hướng và giải pháp: đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra phải dựa trên quan điểm xây dựng nhà nước pháp quyền; quyền lực nhà nước và thống nhất; ...