Browsing by Author Dương, Lộ Dao

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005860.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Dương, Lộ Dao;  Advisor: Nguyễn, Văn Tình (2019)

  • Mục đích là phong phú việc nghiên cứu hiện tƣợng mơ hồ. Nhiệm vụ nghiên cứu nó chủ yếu có 3 điểm: a) quy nạp hiện tƣợng mơ hồ trong các văn bản ngoại giao tiếng Trung đối chiếu với tiếng Việt và phân loại mơ hồ từ vựng và mơ hồ cú pháp; b) kết hợp Ngôn ngữ học với Ngữ dụng học để phân tích từ vựng, cú pháp, nguyên nhân, nguyên tắc cộng tác và nguyên tắc lịch sự; c) nghiên cứu sách lƣợc mơ hồ ngôn ngữ và cách khắc phục của ngƣời phát ngôn Bộ ngoại giao

Browsing by Author Dương, Lộ Dao

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005860.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Dương, Lộ Dao;  Advisor: Nguyễn, Văn Tình (2019)

  • Mục đích là phong phú việc nghiên cứu hiện tƣợng mơ hồ. Nhiệm vụ nghiên cứu nó chủ yếu có 3 điểm: a) quy nạp hiện tƣợng mơ hồ trong các văn bản ngoại giao tiếng Trung đối chiếu với tiếng Việt và phân loại mơ hồ từ vựng và mơ hồ cú pháp; b) kết hợp Ngôn ngữ học với Ngữ dụng học để phân tích từ vựng, cú pháp, nguyên nhân, nguyên tắc cộng tác và nguyên tắc lịch sự; c) nghiên cứu sách lƣợc mơ hồ ngôn ngữ và cách khắc phục của ngƣời phát ngôn Bộ ngoại giao