Browsing by Author Dương, Thị Thanh Xuyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • e33.3.8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Thị Thanh Xuyến; Trần, Nghi; Đỗ, Thị Ngọc Thúy; Nguyễn, Đình Thái; Đỗ, Mạnh Tuân (2017)

 • Phân tích chi phí lợi ích (cost benefit analysis) (CBA) là phương pháp xác định và so sánh chi phí và lợi ích của một chương trình, chính sách, dự án để đánh giá dự án làm tăng hay giảm phúc lợi kinh tế của xã hội. Trong bài viết này chủ yếu xét CBA mở rộng. Nếu giá trị NPV dương thì dự án khả thi, đem lại hiệu quả kinh tế môi trường. Nếu NPV âm thì dưới góc độ xã hội không nên thực hiện dự án vì nó gây ra các chi phí thiệt hại về môi trường, sức khỏe con người trong xã hội nhiều hơn lợi ích kinh tế mà dự án đem lại. Tài nguyên đới bờ tỉnh Bình Thuận có 5 nhóm nổi bật, trong có 4 nhóm chính là: (1) Tài nguyên sa khoáng Titan; (2) Tài nguyên du lịch; (3) Tài nguyên th...

 • e33.3.8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Thị Thanh Xuyến; Trần, Nghi; Đỗ, Thị Ngọc Thúy; Nguyễn, Đình Thái; Đỗ, Mạnh Tuân (2017)

 • Phân tích chi phí lợi ích (cost benefit analysis) (CBA) là phương pháp xác định và so sánh chi phí và lợi ích của một chương trình, chính sách, dự án để đánh giá dự án làm tăng hay giảm phúc lợi kinh tế của xã hội. Trong bài viết này chủ yếu xét CBA mở rộng. Nếu giá trị NPV dương thì dự án khả thi, đem lại hiệu quả kinh tế môi trường. Nếu NPV âm thì dưới góc độ xã hội không nên thực hiện dự án vì nó gây ra các chi phí thiệt hại về môi trường, sức khỏe con người trong xã hội nhiều hơn lợi ích kinh tế mà dự án đem lại. Tài nguyên đới bờ tỉnh Bình Thuận có 5 nhóm nổi bật, trong có 4 nhóm chính là: (1) Tài nguyên sa khoáng Titan; (2) Tài nguyên du lịch; (3) Tài nguyên th...

 • 01050003740.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thanh Xuyến;  Advisor: Trần, Nghi (2018)

 • - Xác định được sự phân hóa không gian đới bờ tỉnh Bình Thuận với 4 vùng tự nhiên: (1) vùng đồng bằng thấp sông - vũng vịnh tuổi Holocen muộn (Q23); (2) vùng thềm cát, cồn cát, đê cát ven bờ tuổi Đệ Tứ không phân chia (Q); (3) vùng triều hiện đại (Q23); (4) vùng biển nông ven bờ tuổi từ Holocen sớm giữa đến hiện đại (Q21-2-Q23). - Xác định được một số nhóm mâu thuẫn, xung đột chủ yếu trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên phát triển kinh tế đới bờ biển tỉnh Bình Thuận, bao gồm: xung đột giữa hoạt động du lịch với khai thác khoáng sản; mâu thuẫn, xung đột giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường. - Đề xuất các định hướng phát triển bền vững đới bờ tỉnh Bình Th...

Browsing by Author Dương, Thị Thanh Xuyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • e33.3.8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Thị Thanh Xuyến; Trần, Nghi; Đỗ, Thị Ngọc Thúy; Nguyễn, Đình Thái; Đỗ, Mạnh Tuân (2017)

 • Phân tích chi phí lợi ích (cost benefit analysis) (CBA) là phương pháp xác định và so sánh chi phí và lợi ích của một chương trình, chính sách, dự án để đánh giá dự án làm tăng hay giảm phúc lợi kinh tế của xã hội. Trong bài viết này chủ yếu xét CBA mở rộng. Nếu giá trị NPV dương thì dự án khả thi, đem lại hiệu quả kinh tế môi trường. Nếu NPV âm thì dưới góc độ xã hội không nên thực hiện dự án vì nó gây ra các chi phí thiệt hại về môi trường, sức khỏe con người trong xã hội nhiều hơn lợi ích kinh tế mà dự án đem lại. Tài nguyên đới bờ tỉnh Bình Thuận có 5 nhóm nổi bật, trong có 4 nhóm chính là: (1) Tài nguyên sa khoáng Titan; (2) Tài nguyên du lịch; (3) Tài nguyên th...

 • e33.3.8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Thị Thanh Xuyến; Trần, Nghi; Đỗ, Thị Ngọc Thúy; Nguyễn, Đình Thái; Đỗ, Mạnh Tuân (2017)

 • Phân tích chi phí lợi ích (cost benefit analysis) (CBA) là phương pháp xác định và so sánh chi phí và lợi ích của một chương trình, chính sách, dự án để đánh giá dự án làm tăng hay giảm phúc lợi kinh tế của xã hội. Trong bài viết này chủ yếu xét CBA mở rộng. Nếu giá trị NPV dương thì dự án khả thi, đem lại hiệu quả kinh tế môi trường. Nếu NPV âm thì dưới góc độ xã hội không nên thực hiện dự án vì nó gây ra các chi phí thiệt hại về môi trường, sức khỏe con người trong xã hội nhiều hơn lợi ích kinh tế mà dự án đem lại. Tài nguyên đới bờ tỉnh Bình Thuận có 5 nhóm nổi bật, trong có 4 nhóm chính là: (1) Tài nguyên sa khoáng Titan; (2) Tài nguyên du lịch; (3) Tài nguyên th...

 • 01050003740.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thanh Xuyến;  Advisor: Trần, Nghi (2018)

 • - Xác định được sự phân hóa không gian đới bờ tỉnh Bình Thuận với 4 vùng tự nhiên: (1) vùng đồng bằng thấp sông - vũng vịnh tuổi Holocen muộn (Q23); (2) vùng thềm cát, cồn cát, đê cát ven bờ tuổi Đệ Tứ không phân chia (Q); (3) vùng triều hiện đại (Q23); (4) vùng biển nông ven bờ tuổi từ Holocen sớm giữa đến hiện đại (Q21-2-Q23). - Xác định được một số nhóm mâu thuẫn, xung đột chủ yếu trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên phát triển kinh tế đới bờ biển tỉnh Bình Thuận, bao gồm: xung đột giữa hoạt động du lịch với khai thác khoáng sản; mâu thuẫn, xung đột giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường. - Đề xuất các định hướng phát triển bền vững đới bờ tỉnh Bình Th...