Browsing by Author Dương, Thị Thu Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 01050000228.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Hương;  Advisor: Trịnh, Đình Chiến, 1950?- (2011)

 • Tổng quan về laser màu; mode trong buồng cộng hưởng laser; các phương pháp đồng bộ mode. Nghiên cứu về Laser màu CPM, cách tạo chirp và bù trừ chirp do các yếu tố như tán sắc vận tốc nhóm, sự tự điều biến pha, sự nén xung trong và ngoài buồng cộng hưởng. Khảo sát ảnh hưởng của chirp phi tuyến đối với xung dạng gauss trong buồng cộng hưởng của laser CPM: ảnh hưởng của chirp phi tuyến qua môi trường chất hấp thụ bão hòa; ảnh hưởng của chirp phi tuyế nqua môi trường khuếch đại; ảnh hưởng của chirp phi tuyến qua không gian ba chiều.

 • 00050006286.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Hương;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2015)

 • Trên cơ sở đánh giá các quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành, tham khảo một số pháp luật trên thế giới, tham chiếu các quy định của những điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia là thành viên, luận văn đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật: cần phải quy định “tài sản trí tuệ” là một tài sản quan trọng trong khối tài sản doanh nghiệp và được ghi nhận trong Bộ Luật dân sự, Luật doanh nghiệp; xác định hiệu lực pháp lý cho phương thức giải quyết tranh chấp qua thương lượng và hòa giải để đảm bảo kết quả được thi hành như các bên đã thỏa thuận; mở rộng thẩm quyền của trọng tài để giảm bớt công việc giải quyết cho Tòa án; Tạo điều kiện để phương thức giải quyết tranh ch...

Browsing by Author Dương, Thị Thu Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 01050000228.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Hương;  Advisor: Trịnh, Đình Chiến, 1950?- (2011)

 • Tổng quan về laser màu; mode trong buồng cộng hưởng laser; các phương pháp đồng bộ mode. Nghiên cứu về Laser màu CPM, cách tạo chirp và bù trừ chirp do các yếu tố như tán sắc vận tốc nhóm, sự tự điều biến pha, sự nén xung trong và ngoài buồng cộng hưởng. Khảo sát ảnh hưởng của chirp phi tuyến đối với xung dạng gauss trong buồng cộng hưởng của laser CPM: ảnh hưởng của chirp phi tuyến qua môi trường chất hấp thụ bão hòa; ảnh hưởng của chirp phi tuyế nqua môi trường khuếch đại; ảnh hưởng của chirp phi tuyến qua không gian ba chiều.

 • 00050006286.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Hương;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2015)

 • Trên cơ sở đánh giá các quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành, tham khảo một số pháp luật trên thế giới, tham chiếu các quy định của những điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia là thành viên, luận văn đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật: cần phải quy định “tài sản trí tuệ” là một tài sản quan trọng trong khối tài sản doanh nghiệp và được ghi nhận trong Bộ Luật dân sự, Luật doanh nghiệp; xác định hiệu lực pháp lý cho phương thức giải quyết tranh chấp qua thương lượng và hòa giải để đảm bảo kết quả được thi hành như các bên đã thỏa thuận; mở rộng thẩm quyền của trọng tài để giảm bớt công việc giải quyết cho Tòa án; Tạo điều kiện để phương thức giải quyết tranh ch...