Browsing by Author Dương, Thị Thu Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00050002523.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Hiền (2013)

 • Phân tích khái niệm phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện ở Việt Nam. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện công tác này tại địa phương: Củng cố, hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với công tác PBGDPL; Kiện toàn tổ chức và củng cố nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL; Xác định nội dung, hình thức và phương pháp PBGDPL phù hợp với các đối tượng PBGDPL; Đảm bảo cơ sở vật chất và kinh phí cần thiết phục vụ công tác PBGDPL; Tăng cường việc kiểm tra, giám sát, t...

 • 04051001409.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Hiền (2017)

 • The study was conducted with the hope that the result gained could clarify the effects of using authentic materials on students reading comprehension achievement at Le Hoan High School. In order to achieve the goals, quasi - experimental research design was employed. Subjects of the study were two groups of 30 students each of 10 th grade – students at Le Hoan High School. One group w as assigned as the experimental group and the other as the control group. The students of both groups were taught with the same teaching techniques, the same teaching topics and did the same tests but with different types...

 • V_L0_02261.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Hiền (2009)

 • Trên cơ sở khái quát về lý luận dạy học của câu hỏi trắc nghiệm khách quan (TNKQ), chỉ ra được tính đặc trưng của câu hỏi TNKQ dạng MCQ về di truyền học (DTH) làm cơ sở cho việc xây dựng và sử dụng chúng nhằm phát huy tính tự lực lĩnh hội kiến thức của học sinh. Tìm hiểu tình hình dạy và học phần DTH ở bậc trung học phổ thông (THPT) với các mặt chủ yếu: nội dung và phương pháp dạy học của giáo viên; hoạt động học của học sinh trên lớp; tình hình và khả năng sử dụng câu hỏi TNKQ dạng MCK trong dạy học kiến thức mới, khả năng trả lời của học sinh. Từ đó, đánh giá chất lượng lĩnh hội, phát hiện những sai sót cơ bản của học sinh. Phân tích những nguyên nhân hạn chế chất lượng lĩnh hội của...

Browsing by Author Dương, Thị Thu Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00050002523.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Hiền (2013)

 • Phân tích khái niệm phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện ở Việt Nam. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện công tác này tại địa phương: Củng cố, hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với công tác PBGDPL; Kiện toàn tổ chức và củng cố nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL; Xác định nội dung, hình thức và phương pháp PBGDPL phù hợp với các đối tượng PBGDPL; Đảm bảo cơ sở vật chất và kinh phí cần thiết phục vụ công tác PBGDPL; Tăng cường việc kiểm tra, giám sát, t...

 • 04051001409.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Hiền (2017)

 • The study was conducted with the hope that the result gained could clarify the effects of using authentic materials on students reading comprehension achievement at Le Hoan High School. In order to achieve the goals, quasi - experimental research design was employed. Subjects of the study were two groups of 30 students each of 10 th grade – students at Le Hoan High School. One group w as assigned as the experimental group and the other as the control group. The students of both groups were taught with the same teaching techniques, the same teaching topics and did the same tests but with different types...

 • V_L0_02261.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Hiền (2009)

 • Trên cơ sở khái quát về lý luận dạy học của câu hỏi trắc nghiệm khách quan (TNKQ), chỉ ra được tính đặc trưng của câu hỏi TNKQ dạng MCQ về di truyền học (DTH) làm cơ sở cho việc xây dựng và sử dụng chúng nhằm phát huy tính tự lực lĩnh hội kiến thức của học sinh. Tìm hiểu tình hình dạy và học phần DTH ở bậc trung học phổ thông (THPT) với các mặt chủ yếu: nội dung và phương pháp dạy học của giáo viên; hoạt động học của học sinh trên lớp; tình hình và khả năng sử dụng câu hỏi TNKQ dạng MCK trong dạy học kiến thức mới, khả năng trả lời của học sinh. Từ đó, đánh giá chất lượng lĩnh hội, phát hiện những sai sót cơ bản của học sinh. Phân tích những nguyên nhân hạn chế chất lượng lĩnh hội của...