Browsing by Author Dương, Thị Thu Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050009569.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Nga;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2018)

 • Trong đề tài này, tác giả phân tích các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức trên cơ sở so sánh các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đồng thời đối chiếu với thực tiễn áp dụng. Từ đó tổng hợp các vấn đề nghiên cứu để thấy được những ưu điểm tiến bộ và những hạn chế, vướng mắc của các quy định pháp luật hiện hành; cố gắng đưa ra các giải pháp cụ thể để có thể hoàn thiện chế định tuyển dụng công chức hiện nay...

 • 00050006259.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Nga;  Advisor: Nguyễn, Thị Ánh Vân (2015)

 • Luận văn đã phân tích, làm sáng tỏ khái niệm định giá tài sản trí tuệ và các vấn đề lý luận cơ bản về định giá tài sản trí tuệ; Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích các quy định pháp luật và thực trạng thi hành pháp luật về định giá tài sản trí tuệ trong các hoạt động kinh tế, để thấy được những thành công và hạn chế của pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Trên cơ sở đánh giá các hạn chế của pháp luật Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia, luận văn đưa ra các kiến nghị về việc hoàn thiện pháp luật về định giá tài sản trí tuệ, bao gồm: quy định về các loại tài sản trí tuệ được định giá; quy định về việc áp dụng các phương pháp định giá tài sản trí tuệ; bổ sung quy địn...

Browsing by Author Dương, Thị Thu Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050009569.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Nga;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2018)

 • Trong đề tài này, tác giả phân tích các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức trên cơ sở so sánh các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đồng thời đối chiếu với thực tiễn áp dụng. Từ đó tổng hợp các vấn đề nghiên cứu để thấy được những ưu điểm tiến bộ và những hạn chế, vướng mắc của các quy định pháp luật hiện hành; cố gắng đưa ra các giải pháp cụ thể để có thể hoàn thiện chế định tuyển dụng công chức hiện nay...

 • 00050006259.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Nga;  Advisor: Nguyễn, Thị Ánh Vân (2015)

 • Luận văn đã phân tích, làm sáng tỏ khái niệm định giá tài sản trí tuệ và các vấn đề lý luận cơ bản về định giá tài sản trí tuệ; Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích các quy định pháp luật và thực trạng thi hành pháp luật về định giá tài sản trí tuệ trong các hoạt động kinh tế, để thấy được những thành công và hạn chế của pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Trên cơ sở đánh giá các hạn chế của pháp luật Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia, luận văn đưa ra các kiến nghị về việc hoàn thiện pháp luật về định giá tài sản trí tuệ, bao gồm: quy định về các loại tài sản trí tuệ được định giá; quy định về việc áp dụng các phương pháp định giá tài sản trí tuệ; bổ sung quy địn...