Browsing by Author Mạc, Đình Thiết

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050001121.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Mạc, Đình Thiết (2013)

  • Nghiên cứu một cách có hệ thống các yếu tố có ảnh hưởng đến đặc trưng vật lý và hoạt tính quang xúc tác của các mẫu xúc tác nano TiO2-CeO2 được tổng hợp theo các phương pháp: tẩm, sol-gel và đồng kết tủa. Lần đầu tiên tổng hợp vật liệu quang xúc tác nano hệ TiO2-CeO2 bằng các phương pháp khác nhau đã tạo ra được các sản phẩm với cơ chế pha tạp khác nhau và cơ chế kích thích quang xúc tác khác nhau. Ce có vai trò khác nhau khi ở bề mặt và khi đi vào cấu trúc TiO2 trong quá trình quang xúc tác. Bước đầu đánh giá khả năng ứng dụng thực tế của vật liệu quang xúc tác nano hệ TiO2-CeO2 đối với quá trình phân hủy, xử lý nước thải dệt nhuộm làng nghề Vạn Phúc – Quậ...

Browsing by Author Mạc, Đình Thiết

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050001121.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Mạc, Đình Thiết (2013)

  • Nghiên cứu một cách có hệ thống các yếu tố có ảnh hưởng đến đặc trưng vật lý và hoạt tính quang xúc tác của các mẫu xúc tác nano TiO2-CeO2 được tổng hợp theo các phương pháp: tẩm, sol-gel và đồng kết tủa. Lần đầu tiên tổng hợp vật liệu quang xúc tác nano hệ TiO2-CeO2 bằng các phương pháp khác nhau đã tạo ra được các sản phẩm với cơ chế pha tạp khác nhau và cơ chế kích thích quang xúc tác khác nhau. Ce có vai trò khác nhau khi ở bề mặt và khi đi vào cấu trúc TiO2 trong quá trình quang xúc tác. Bước đầu đánh giá khả năng ứng dụng thực tế của vật liệu quang xúc tác nano hệ TiO2-CeO2 đối với quá trình phân hủy, xử lý nước thải dệt nhuộm làng nghề Vạn Phúc – Quậ...