Browsing by Author N, M

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 94(1967-1)(1).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: N, M (1967)

  • Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam từ khi thành lập đã chú ý công tác đối ngoại của mình, xem đó là phạm vi hoạt động thiết yếu phải được đề cao song song với cuộc đấu tranh vũ trang và chính trị ở bên trong miền Nam Việt Nam. Mạt trận ra sức thực hiện những nghiệm vụ quốc tế của mình :Chống chiến tranh xâm lược và tất cả các hình thức nô dich của quốc tế. Ủng hộ các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước. Chống tuyên truyền chiến tranh, đòi tổng giải trừ quân bị, cấm vũ khí hạt nhân, sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình. Ủng hộ phong trào đấu tranh cho hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Tích cực góp phâng bảo vệ hòa bình ở Đô...

Browsing by Author N, M

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 94(1967-1)(1).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: N, M (1967)

  • Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam từ khi thành lập đã chú ý công tác đối ngoại của mình, xem đó là phạm vi hoạt động thiết yếu phải được đề cao song song với cuộc đấu tranh vũ trang và chính trị ở bên trong miền Nam Việt Nam. Mạt trận ra sức thực hiện những nghiệm vụ quốc tế của mình :Chống chiến tranh xâm lược và tất cả các hình thức nô dich của quốc tế. Ủng hộ các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước. Chống tuyên truyền chiến tranh, đòi tổng giải trừ quân bị, cấm vũ khí hạt nhân, sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình. Ủng hộ phong trào đấu tranh cho hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Tích cực góp phâng bảo vệ hòa bình ở Đô...