Browsing by Author Nguyễn, Đặng Phước Tâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050003689_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đặng Phước Tâm;  Advisor: Nguyễn, Xuân Thu (2014)

  • Luận văn đã phân tích, đánh giá được những vấn đề lý luận cơ bản của việc bảo vệ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng như những vấn đề lý luận pháp luật về bảo vệ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Luận văn đã phân tích, đánh giá được những ưu điểm và hạn chế của pháp luật thực định và thực tiễn thi hành pháp luật về bảo vệ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo từng giai đoạn của tiến trình di cư: trước khi người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Trong thời gian người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài và Sau thời gian người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Luận văn đã đ...

Browsing by Author Nguyễn, Đặng Phước Tâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050003689_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đặng Phước Tâm;  Advisor: Nguyễn, Xuân Thu (2014)

  • Luận văn đã phân tích, đánh giá được những vấn đề lý luận cơ bản của việc bảo vệ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng như những vấn đề lý luận pháp luật về bảo vệ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Luận văn đã phân tích, đánh giá được những ưu điểm và hạn chế của pháp luật thực định và thực tiễn thi hành pháp luật về bảo vệ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo từng giai đoạn của tiến trình di cư: trước khi người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Trong thời gian người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài và Sau thời gian người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Luận văn đã đ...