Browsing by Author Nguyễn, Thị Quất

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 02050001395_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quất;  Advisor: Lý, Hoài Thu (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Làm nổi bật chân dung tinh thần của người trí thức trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng trong mối tương quan với các nhân vật trí thức trong giai đoạn văn học trước và cùng thời. Khái quát được nhưng nét cơ bản về nghệ thuật thể hiện nhân vật người trí thức (...)

 • 02050004999.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quất (2017)

 • Thứ nhất, luận án khẳng định vị trí quan trọng của nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 - Thứ hai, luận án chỉ ra được các đặc điểm loại hình, khái quát ý nghĩa hình tượng nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 - Thứ ba, luận án chỉ rõ những đặc sắc nghệ thuật của các nhà văn sau 1975 trong việc thể hiện hình tượng người trí thức, đồng thời, luận án cũng khẳng định phong cách nghệ thuật độc đáo của một số nhà văn từ việc xây dựng nhân vật người trí thức - Thứ tư, luận án đặt đề tài người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 nói riêng, đề tài người trí thức trong văn học Việt Nam nói chung vào trong mối tương quan và sự phát triển chu...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Quất

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 02050001395_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quất;  Advisor: Lý, Hoài Thu (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Làm nổi bật chân dung tinh thần của người trí thức trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng trong mối tương quan với các nhân vật trí thức trong giai đoạn văn học trước và cùng thời. Khái quát được nhưng nét cơ bản về nghệ thuật thể hiện nhân vật người trí thức (...)

 • 02050004999.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quất (2017)

 • Thứ nhất, luận án khẳng định vị trí quan trọng của nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 - Thứ hai, luận án chỉ ra được các đặc điểm loại hình, khái quát ý nghĩa hình tượng nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 - Thứ ba, luận án chỉ rõ những đặc sắc nghệ thuật của các nhà văn sau 1975 trong việc thể hiện hình tượng người trí thức, đồng thời, luận án cũng khẳng định phong cách nghệ thuật độc đáo của một số nhà văn từ việc xây dựng nhân vật người trí thức - Thứ tư, luận án đặt đề tài người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 nói riêng, đề tài người trí thức trong văn học Việt Nam nói chung vào trong mối tương quan và sự phát triển chu...