Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Thúy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050010719.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thúy;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu (2020)

  • Luận án làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận về lao động giúp việc gia đình và pháp luật về lao động giúp việc gia đình, góp phần làm phong phú thêm về mặt học thuật của khoa học luật lao động, hoàn thiện cơ sở lý luận pháp luật về lao động giúp việc ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá một cách tương đối đầy đủ và toàn diện thực trạng pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam thông qua việc phân tích, bình luận các quy định hiện hành và thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng lao động giúp việc gia đình, về điều kiện lao động và điều kiện sử dụng lao động giúp việc gia đình, về đào tạo, quản lý nhà nước đối với lao động giúp ...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Thúy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050010719.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thúy;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu (2020)

  • Luận án làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận về lao động giúp việc gia đình và pháp luật về lao động giúp việc gia đình, góp phần làm phong phú thêm về mặt học thuật của khoa học luật lao động, hoàn thiện cơ sở lý luận pháp luật về lao động giúp việc ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá một cách tương đối đầy đủ và toàn diện thực trạng pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam thông qua việc phân tích, bình luận các quy định hiện hành và thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng lao động giúp việc gia đình, về điều kiện lao động và điều kiện sử dụng lao động giúp việc gia đình, về đào tạo, quản lý nhà nước đối với lao động giúp ...