Browsing by Author Ninh, Thị Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 00050004367.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ninh, Thị Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương (2014)

 • Tác giả đã làm rõ một số vấn đề lý luận có liên quan tới vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, phân tích, làm rõ các hạn chế, bất cập, đánh giá thực trạng pháp luật về quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp ở Việt Nam đồng thời tác giả đã đưa ra định hướng và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp ở Việt Nam.

 • 4090-61-7611-1-10-20170703.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thanh Tú; Ninh, Thị Hạnh (2017)

 • Hiện nay ở Việt Nam, toàn ngành giáo dục đang thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/TW, Hội nghị Trung ương 8 Khoá XI của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bối cảnh đó đặt ra cho các cơ sở đào tạo GV trong cả nước hai nhiệm vụ lớn, có ảnh hưởng đến “vận mệnh” mỗi cơ sở đào tạo: Thứ nhất, làm thế nào để đào tạo được những thế hệ giáo viên (GV) tương lai đủ năng lực giảng dạy chương trình giáo dục phổ mới? Thứ hai, làm thế nào để bồi dưỡng và đào tạo lại các GV đang trực tiếp giảng dạy ở phổ thông? Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu tổng quan về hai mô hình đào tạo GV (mô hình song song và mô hình kế tiếp - kết hợp) đang được áp dụng ...

 • Developing Teacher Training Programs to Meet the Requirements of General Education Innovation in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thanh Tú; Ninh, Thị Hạnh (2017)

 • Hiện nay ở Việt Nam, toàn ngành giáo dục đang thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/TW, Hội nghị Trung ương 8 Khoá XI của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bối cảnh đó đặt ra cho các cơ sở đào tạo GV trong cả nước hai nhiệm vụ lớn, có ảnh hưởng đến “vận mệnh” mỗi cơ sở đào tạo: Thứ nhất, làm thế nào để đào tạo được những thế hệ giáo viên (GV) tương lai đủ năng lực giảng dạy chương trình giáo dục phổ mới? Thứ hai, làm thế nào để bồi dưỡng và đào tạo lại các GV đang trực tiếp giảng dạy ở phổ thông? Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu tổng quan về hai mô hình đào tạo GV (mô hình song song và mô hình kế tiếp-kết hợp) đang được áp dụng hi...

Browsing by Author Ninh, Thị Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 00050004367.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ninh, Thị Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương (2014)

 • Tác giả đã làm rõ một số vấn đề lý luận có liên quan tới vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, phân tích, làm rõ các hạn chế, bất cập, đánh giá thực trạng pháp luật về quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp ở Việt Nam đồng thời tác giả đã đưa ra định hướng và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp ở Việt Nam.

 • 4090-61-7611-1-10-20170703.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thanh Tú; Ninh, Thị Hạnh (2017)

 • Hiện nay ở Việt Nam, toàn ngành giáo dục đang thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/TW, Hội nghị Trung ương 8 Khoá XI của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bối cảnh đó đặt ra cho các cơ sở đào tạo GV trong cả nước hai nhiệm vụ lớn, có ảnh hưởng đến “vận mệnh” mỗi cơ sở đào tạo: Thứ nhất, làm thế nào để đào tạo được những thế hệ giáo viên (GV) tương lai đủ năng lực giảng dạy chương trình giáo dục phổ mới? Thứ hai, làm thế nào để bồi dưỡng và đào tạo lại các GV đang trực tiếp giảng dạy ở phổ thông? Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu tổng quan về hai mô hình đào tạo GV (mô hình song song và mô hình kế tiếp - kết hợp) đang được áp dụng ...

 • Developing Teacher Training Programs to Meet the Requirements of General Education Innovation in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thanh Tú; Ninh, Thị Hạnh (2017)

 • Hiện nay ở Việt Nam, toàn ngành giáo dục đang thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/TW, Hội nghị Trung ương 8 Khoá XI của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bối cảnh đó đặt ra cho các cơ sở đào tạo GV trong cả nước hai nhiệm vụ lớn, có ảnh hưởng đến “vận mệnh” mỗi cơ sở đào tạo: Thứ nhất, làm thế nào để đào tạo được những thế hệ giáo viên (GV) tương lai đủ năng lực giảng dạy chương trình giáo dục phổ mới? Thứ hai, làm thế nào để bồi dưỡng và đào tạo lại các GV đang trực tiếp giảng dạy ở phổ thông? Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu tổng quan về hai mô hình đào tạo GV (mô hình song song và mô hình kế tiếp-kết hợp) đang được áp dụng hi...