Browsing by Author Phí, Minh Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_01551.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Minh Hải;  Advisor: Vũ, Trọng Hách (2007)

 • Trình bày cơ sở lý luận về nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đưa ra thực trạng về tình hình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta và chỉ ra những thành tựu đạt được, những nguyên nhân, hạn chế về nhận thức, bộ máy pháp luật chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ, thiếu tính thống nhất, hệ thống chính trị chậm được đổi mới. Từ đó đưa ra những giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới hệ thống chính trị, thực hiện dân chủ hóa mọi mặt đời sống chính trị, hội nhập quốc tế nhằm hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân

 • V_L0_01551_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Minh Hải;  Advisor: Vũ, Trọng Hách, người hướng dẫn (2007)

 • Electronic Resources; 133 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt; Trình bày cơ sở lý luận về nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đưa ra thực trạng về tình hình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta và chỉ ra những thành tựu đạt được, những nguyên nhân, hạn chế về nhận thức, bộ máy ph (...); Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

Browsing by Author Phí, Minh Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_01551.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Minh Hải;  Advisor: Vũ, Trọng Hách (2007)

 • Trình bày cơ sở lý luận về nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đưa ra thực trạng về tình hình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta và chỉ ra những thành tựu đạt được, những nguyên nhân, hạn chế về nhận thức, bộ máy pháp luật chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ, thiếu tính thống nhất, hệ thống chính trị chậm được đổi mới. Từ đó đưa ra những giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới hệ thống chính trị, thực hiện dân chủ hóa mọi mặt đời sống chính trị, hội nhập quốc tế nhằm hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân

 • V_L0_01551_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Minh Hải;  Advisor: Vũ, Trọng Hách, người hướng dẫn (2007)

 • Electronic Resources; 133 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt; Trình bày cơ sở lý luận về nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đưa ra thực trạng về tình hình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta và chỉ ra những thành tựu đạt được, những nguyên nhân, hạn chế về nhận thức, bộ máy ph (...); Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007