Browsing by Author Phạm, Thị Phương Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • V_L2_01136.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Phương Thảo;  Advisor: Đinh, Văn Hường (2008)

 • Xác định những nội dung cơ bản của tin quốc tế đối nội, vị trí, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu, nội dung, lực lượng, đối tượng, địa bàn, đường lối, quan điểm, phương châm, phương pháp tiến hành công tác đưa tin quốc tế đối nội. Khảo sát, phân tích thực trạng trong công tác đưa tin quốc tế đối nội của Ban Biên tập tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2006-2008 để rút ra những ưu, nhược điểm trong công tác đưa tin quốc tế đối nội của Thông tấn xã Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đưa tin quốc tế đối nội của Thông tấn xã Việt Nam đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong thời kỳ hội nhập

 • V_L2_01353.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Phương Thảo (2008)

 • Khái quát về cơ sở hình thành chủ trương phát triển kinh tế của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình. Trình bày một cách hệ thống quá trình vận dụng chủ trương của Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ 1991-2000. Đánh giá những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và rút ra một số bài học kinh nghiệm: quán triệt nội dung các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng tìm ra bước đi, cách đi thiết thực, phù hợp; chú trọng khai thác các nguồn lực tại chỗ; tập trung giải quyết cơ sở Đảng yếu kém, phát huy dân chủ trong Đảng, khơi dậy truyền thống cách mạng của quê hương; từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, nâng cao nguồn nhân lực, phát triển con người ...

Browsing by Author Phạm, Thị Phương Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • V_L2_01136.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Phương Thảo;  Advisor: Đinh, Văn Hường (2008)

 • Xác định những nội dung cơ bản của tin quốc tế đối nội, vị trí, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu, nội dung, lực lượng, đối tượng, địa bàn, đường lối, quan điểm, phương châm, phương pháp tiến hành công tác đưa tin quốc tế đối nội. Khảo sát, phân tích thực trạng trong công tác đưa tin quốc tế đối nội của Ban Biên tập tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2006-2008 để rút ra những ưu, nhược điểm trong công tác đưa tin quốc tế đối nội của Thông tấn xã Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đưa tin quốc tế đối nội của Thông tấn xã Việt Nam đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong thời kỳ hội nhập

 • V_L2_01353.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Phương Thảo (2008)

 • Khái quát về cơ sở hình thành chủ trương phát triển kinh tế của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình. Trình bày một cách hệ thống quá trình vận dụng chủ trương của Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ 1991-2000. Đánh giá những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và rút ra một số bài học kinh nghiệm: quán triệt nội dung các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng tìm ra bước đi, cách đi thiết thực, phù hợp; chú trọng khai thác các nguồn lực tại chỗ; tập trung giải quyết cơ sở Đảng yếu kém, phát huy dân chủ trong Đảng, khơi dậy truyền thống cách mạng của quê hương; từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, nâng cao nguồn nhân lực, phát triển con người ...