Browsing by Author Phan, Hồng Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học 47.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Hồng Giang (2014)

 • Nghiên cứu về bất bình đẳng trong phát triển xã hội là một trong những yêu cầu cấp thiết, không thể thiếu được đôì với mọi quốc gia trên thế giới. Chúng tôi nhận ra mô'i liên hệ chặt chẽ giữa vấn đề bất bình đẳng với người có HIV1 và sự kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đổng với người có HIV. Sự kỳ thị giông như một hiện tượng, theo đó, một cá nhân bị xã hội của anh ta/cô ta từ chõi bởi một đặc tính nào đó của cá nhân ây, khiêh anh ta/cồ ta bị mất uy tín sâu sắc trong cộng đông của mình. Sự kỳ thị là một quá trình phản ứng của xã hội đôĩ với những người/nhóm người phá vỡ tính chuẩn mực bình thường của xã hội (Goffman Erving, 1963). Sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người có HIV là ngu...

 • 00060000090.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Hoa; Nguyễn, Thị Tuyết Nga; Đặng, Thị Ánh Nguyệt; Phan, Hồng Giang; Nguyễn, Thị Hồng Hạnh; Trịnh, Ngọc Hà; Nguyễn, Kim Nhung (2010)

 • Tìm hiểu vai trò của cán bộ trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học (NCKH) tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và các yếu tố tác động đến việc thực hiện vai trò của nữ cán bộ trong công tác giảng dạy và NCKH tại ĐHQGHN. Phân tích các giải pháp hiện tại và các yếu tố tác động tới các nỗ lực nhằm nâng cao vai trò của nữ cán bộ trong công tác giảng dạy và NCKH tại ĐHQGHN hiện nay, từ đó có những khuyến nghị điều chỉnh phù hợp. Kết quả về khoa học công nghệ: Phân tích và cung cấp hiểu biết sâu về giới và giáo dục đại học ở ĐHQGHN. Vận dụng các lý thuyết xã hội học về giới và về giáo dục học đại học để phân tích vị thế va...

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(48).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Hồng Giang (2015)

 • HIV/AIDS và kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến những vấn để ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các lĩnh vực của xã hội. Mặc dù kỳ thị (suy nghĩ); phân biệt đối xử (hành động) thì có thể tách biệt chúng nhưng chúng cùng ảnh hưởng đến người có HIV có thể theo những cách khác nhau và trong quá trình phân tích đểu thấy được mối liên hệ với nhau. Kỳ thị có tác động đến chính bản thân, tầm lý và lòng tự trọng của những người có HIV nếu nó được chủ quan hoá. Sự kỳ thị và phân biệt đối xử đểu có thể ảnh hưởng tới hành vi của người có HIV. Các hình thức, biểu hiện của kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV ảnh hưởng đến người có HIV phụ thuộc vào giai đoạn của bệnh, sự hiện hữu của nhữn...

 • 00060000195.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Cao Đàm; Trịnh, Ngọc Thạch (2006)

 • Nhận dạng năng lực nghiên cứu của giảng viên ĐHQGHN. Phân tích các nguyên nhân làm cho năng lực nghiên cứu chưa tương xứng với nhu cầu xây dựng ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu. Đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên ĐHQGHN. Kết quả nghiên cứu: tìm ra luận cứ khoa học để chứng minh rằng, ĐHQGHN giữ lại những truyền thống học thuật kinh viện, chưa cập nhật sự phát triển của xã hội thông tin, làm cho giảng viên chưa đáp ứng nhu cầu phát triển ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu trong xu thế hội nhập. Đề xuất những biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên phù hợp yêu cầu xây dựng ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu có đủ sức hội nhập vào thế giới đương đại....

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(15).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Hồng Giang (2016)

 • Trong bài viết này, chúng tôi muốn đề cập đến thái độ cùa cộng đồng trong việc công khai hay không tình trạng nhiễm HỉV của một người, cách ly người cổ HỈV ra khỏi cộng đồng, nhận xét về người có HIV. Trên thực tế, pháp luật Việt Nam quỵ định người có HIV có quyền giữ bí mật đời tư, chỉ có họ mới có quyền nói ra tình trạng cún mình. Nhìn chung, thái độ kỳ thị vẫn còn tòn tại, nhưng hình thức biểu hiện không công khai như trước. Nguyên nhân cùa thái độ kỳ thị xuất phát từ cả hai phía. Người bình thường chưa thực sự hiểu về HIV/AIDS, trong khi bản thân người có HIV luôn có xu hướng thu mình lại như một biện pháp tự vệ. Một phần từ những thiếu hụt trong kiến thức về HIV cộng với những mặ...

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(15).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Hồng Giang (2016)

 • Trong bài viết này, tác giả đề cập đến thái độ của cộng đồng trong việc công khai hay không tình trạng nhiễm HIV của một người, cách ly người có HIV ra khỏi cộng đồng, nhận xét về người có HIV. Trên thực tế, pháp luật Việt Nam quỵ định người có HIV có quyền giữ bí mật đời tư, chỉ có họ mới có quyền nói ra tình trạng cún mình. Nhìn chung, thái độ kỳ thị vẫn còn tòn tại, nhưng hình thức biểu hiện không công khai như trước. Nguyên nhân cùa thái độ kỳ thị xuất phát từ cả hai phía.

Browsing by Author Phan, Hồng Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học 47.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Hồng Giang (2014)

 • Nghiên cứu về bất bình đẳng trong phát triển xã hội là một trong những yêu cầu cấp thiết, không thể thiếu được đôì với mọi quốc gia trên thế giới. Chúng tôi nhận ra mô'i liên hệ chặt chẽ giữa vấn đề bất bình đẳng với người có HIV1 và sự kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đổng với người có HIV. Sự kỳ thị giông như một hiện tượng, theo đó, một cá nhân bị xã hội của anh ta/cô ta từ chõi bởi một đặc tính nào đó của cá nhân ây, khiêh anh ta/cồ ta bị mất uy tín sâu sắc trong cộng đông của mình. Sự kỳ thị là một quá trình phản ứng của xã hội đôĩ với những người/nhóm người phá vỡ tính chuẩn mực bình thường của xã hội (Goffman Erving, 1963). Sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người có HIV là ngu...

 • 00060000090.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Hoa; Nguyễn, Thị Tuyết Nga; Đặng, Thị Ánh Nguyệt; Phan, Hồng Giang; Nguyễn, Thị Hồng Hạnh; Trịnh, Ngọc Hà; Nguyễn, Kim Nhung (2010)

 • Tìm hiểu vai trò của cán bộ trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học (NCKH) tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và các yếu tố tác động đến việc thực hiện vai trò của nữ cán bộ trong công tác giảng dạy và NCKH tại ĐHQGHN. Phân tích các giải pháp hiện tại và các yếu tố tác động tới các nỗ lực nhằm nâng cao vai trò của nữ cán bộ trong công tác giảng dạy và NCKH tại ĐHQGHN hiện nay, từ đó có những khuyến nghị điều chỉnh phù hợp. Kết quả về khoa học công nghệ: Phân tích và cung cấp hiểu biết sâu về giới và giáo dục đại học ở ĐHQGHN. Vận dụng các lý thuyết xã hội học về giới và về giáo dục học đại học để phân tích vị thế va...

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(48).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Hồng Giang (2015)

 • HIV/AIDS và kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến những vấn để ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các lĩnh vực của xã hội. Mặc dù kỳ thị (suy nghĩ); phân biệt đối xử (hành động) thì có thể tách biệt chúng nhưng chúng cùng ảnh hưởng đến người có HIV có thể theo những cách khác nhau và trong quá trình phân tích đểu thấy được mối liên hệ với nhau. Kỳ thị có tác động đến chính bản thân, tầm lý và lòng tự trọng của những người có HIV nếu nó được chủ quan hoá. Sự kỳ thị và phân biệt đối xử đểu có thể ảnh hưởng tới hành vi của người có HIV. Các hình thức, biểu hiện của kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV ảnh hưởng đến người có HIV phụ thuộc vào giai đoạn của bệnh, sự hiện hữu của nhữn...

 • 00060000195.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Cao Đàm; Trịnh, Ngọc Thạch (2006)

 • Nhận dạng năng lực nghiên cứu của giảng viên ĐHQGHN. Phân tích các nguyên nhân làm cho năng lực nghiên cứu chưa tương xứng với nhu cầu xây dựng ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu. Đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên ĐHQGHN. Kết quả nghiên cứu: tìm ra luận cứ khoa học để chứng minh rằng, ĐHQGHN giữ lại những truyền thống học thuật kinh viện, chưa cập nhật sự phát triển của xã hội thông tin, làm cho giảng viên chưa đáp ứng nhu cầu phát triển ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu trong xu thế hội nhập. Đề xuất những biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên phù hợp yêu cầu xây dựng ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu có đủ sức hội nhập vào thế giới đương đại....

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(15).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Hồng Giang (2016)

 • Trong bài viết này, chúng tôi muốn đề cập đến thái độ cùa cộng đồng trong việc công khai hay không tình trạng nhiễm HỉV của một người, cách ly người cổ HỈV ra khỏi cộng đồng, nhận xét về người có HIV. Trên thực tế, pháp luật Việt Nam quỵ định người có HIV có quyền giữ bí mật đời tư, chỉ có họ mới có quyền nói ra tình trạng cún mình. Nhìn chung, thái độ kỳ thị vẫn còn tòn tại, nhưng hình thức biểu hiện không công khai như trước. Nguyên nhân cùa thái độ kỳ thị xuất phát từ cả hai phía. Người bình thường chưa thực sự hiểu về HIV/AIDS, trong khi bản thân người có HIV luôn có xu hướng thu mình lại như một biện pháp tự vệ. Một phần từ những thiếu hụt trong kiến thức về HIV cộng với những mặ...

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(15).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Hồng Giang (2016)

 • Trong bài viết này, tác giả đề cập đến thái độ của cộng đồng trong việc công khai hay không tình trạng nhiễm HIV của một người, cách ly người có HIV ra khỏi cộng đồng, nhận xét về người có HIV. Trên thực tế, pháp luật Việt Nam quỵ định người có HIV có quyền giữ bí mật đời tư, chỉ có họ mới có quyền nói ra tình trạng cún mình. Nhìn chung, thái độ kỳ thị vẫn còn tòn tại, nhưng hình thức biểu hiện không công khai như trước. Nguyên nhân cùa thái độ kỳ thị xuất phát từ cả hai phía.