Browsing by Author Vũ, Thị Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 04051001113.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thảo;  Advisor: Hoàng, Văn Vân (2014)

 • The aim of this study is to examine how expansion relations between clauses are realized in the short story “Runawa” by Alice Munro, using systemic functional grammar as the theoretical framework. The research findings show that of 252 clause complexes collected from the story, the highest frequency use of expansion is enhancement, aiming to provide necessary circumstantial information to the clauses. Extension is the second dominan type and elaboration is the least popular type. Besides using explicit conjunctive signals to link the clauses, implicit ones are also used, which sometimes cause challenges to identify the type of rela...

 • 01050001285.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thảo;  Advisor: Đào, Hữu Hồ (2013)

 • Giới thiệu khái niệm phân phối nhiều chiều, phân phối có điều kiện, phân phối biên duyên, phân phối của tổng, phân phối đuôi, phân phối của các X(ci), tính mất trí nhớ, hàm sống sót,...tương ứng với phân phối mũ. Nghiên cứu một số dạng khác nhau của phân phối mũ hai chiều, theo các quan điểm dựa trên phân phối biên duyên, tốc độ thất bại, thời gian chờ đợi, dựa trên các đặc tính vật lý, tính mất trí nhớ, lý thuyết độ tin cậy. Trình bày các kết qủa mới về các đặc trưng của phân phối mũ hai chiều dạng Gumbel.

 • 01050000293.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thảo; Tạ, Thị Thảo (2011)

 • Tổng quan về Antimon và các phƣơng pháp xác định Antimon. Phân tích các dạng antimon bao gồm Sb(III) vô cơ, Sb(V) vô cơ và các dạng hữu cơ bằng phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử sau khi hidrua hóa (HG-AAS) kết hợp với Chemometrics. Phƣơng pháp thực nghiệm: phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu nghịch đảo (ILS); phƣơng pháp hồi qui cấu tử chính (PCR). Đƣa ra kết quả và thảo luận: nghiên cứu các điều kiện tối ƣu xác định hàm lƣợng Sb (III) bằng phƣơng pháp HG-AAS; nghiên cứu ảnh hƣởng của các chất khử đối với quá trình khử các dạng Sb thành Stibin; nghiên cứu ảnh hƣởng của môi trƣờng phản ứng đối với quá trình khử Sb (V) thành Stibin bằng chất khử NaBH4; xác định ...

 • 02050000365.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thảo;  Advisor: Đỗ, Thị Hòa Hới (2011)

 • Phân tích tiền đề và nội dung tư tưởng duy tân của Lương Văn Can trong giai đoạn làm hiệu trưởng Đông Kinh nghĩa thục. Tập trung phân tích nội dung đổi mới tư duy kinh tế của ông giai đoạn 1922 – 1927. Nhận xét, đánh giá về vai trò những giá trị tiến bộ và hạn chế trong tư tưởng của Lương Văn Can.

Browsing by Author Vũ, Thị Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 04051001113.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thảo;  Advisor: Hoàng, Văn Vân (2014)

 • The aim of this study is to examine how expansion relations between clauses are realized in the short story “Runawa” by Alice Munro, using systemic functional grammar as the theoretical framework. The research findings show that of 252 clause complexes collected from the story, the highest frequency use of expansion is enhancement, aiming to provide necessary circumstantial information to the clauses. Extension is the second dominan type and elaboration is the least popular type. Besides using explicit conjunctive signals to link the clauses, implicit ones are also used, which sometimes cause challenges to identify the type of rela...

 • 01050001285.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thảo;  Advisor: Đào, Hữu Hồ (2013)

 • Giới thiệu khái niệm phân phối nhiều chiều, phân phối có điều kiện, phân phối biên duyên, phân phối của tổng, phân phối đuôi, phân phối của các X(ci), tính mất trí nhớ, hàm sống sót,...tương ứng với phân phối mũ. Nghiên cứu một số dạng khác nhau của phân phối mũ hai chiều, theo các quan điểm dựa trên phân phối biên duyên, tốc độ thất bại, thời gian chờ đợi, dựa trên các đặc tính vật lý, tính mất trí nhớ, lý thuyết độ tin cậy. Trình bày các kết qủa mới về các đặc trưng của phân phối mũ hai chiều dạng Gumbel.

 • 01050000293.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thảo; Tạ, Thị Thảo (2011)

 • Tổng quan về Antimon và các phƣơng pháp xác định Antimon. Phân tích các dạng antimon bao gồm Sb(III) vô cơ, Sb(V) vô cơ và các dạng hữu cơ bằng phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử sau khi hidrua hóa (HG-AAS) kết hợp với Chemometrics. Phƣơng pháp thực nghiệm: phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu nghịch đảo (ILS); phƣơng pháp hồi qui cấu tử chính (PCR). Đƣa ra kết quả và thảo luận: nghiên cứu các điều kiện tối ƣu xác định hàm lƣợng Sb (III) bằng phƣơng pháp HG-AAS; nghiên cứu ảnh hƣởng của các chất khử đối với quá trình khử các dạng Sb thành Stibin; nghiên cứu ảnh hƣởng của môi trƣờng phản ứng đối với quá trình khử Sb (V) thành Stibin bằng chất khử NaBH4; xác định ...

 • 02050000365.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thảo;  Advisor: Đỗ, Thị Hòa Hới (2011)

 • Phân tích tiền đề và nội dung tư tưởng duy tân của Lương Văn Can trong giai đoạn làm hiệu trưởng Đông Kinh nghĩa thục. Tập trung phân tích nội dung đổi mới tư duy kinh tế của ông giai đoạn 1922 – 1927. Nhận xét, đánh giá về vai trò những giá trị tiến bộ và hạn chế trong tư tưởng của Lương Văn Can.