Browsing by Author Đặng, Ứng Vận

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 16 of 16
 • 01050000551_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Họa Mi;  Advisor: Đặng, Ứng Vận; Trương, Nguyện Thành (2012)

 • Luận án TS. Hóa lý thuyết và Hóa lý -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Trình bày chi tiết cơ chế kháng thuốc của MRSA dựa trên một nghiên cứu tương đối đầy đủ về hệ phức phối tử-PB2a từ việc sử dụng trường lực cơ học phân tử (MM) đến cơ học lượng tử (QM) và trường lực lai tập QM/MM, từ việc tính toán bề mặt thế năng tĩnh của phối tử (và các axit amin có liên quan) trong môi trường protein tĩnh đến việc tính toán động lực cơ học phân tử MM/MD của protein, phối tử và của tâm hoạt động. Nghiên cứu cơ chế này để giải đáp nghịch lý là vì sao phức axyl β- lactam- PBP2a rất bền nhưng thuốc kháng sinh vẫn bị kháng, cơ chế cũng sẽ làm sáng...

 • MT_00325.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Đặng, Ứng Vận (1998)

 • Các khái niệm cơ bản về thông tin và xử lý thông tin bằng máy tính. Ngôn ngữ Pascal. Các thuật toán cơ bản dùng trong hoá học. Ngôn ngữ FORTRAN. Phương pháp Newton Raphson giải hệ phương trình phi tuyến. Giải hệ phương trình vi phân. Phương pháp Monte - Carlo. Trị riêng và vectơ riêng. Phương pháp gần đúng hoá lượng tử, phương pháp động lực phân tử, đơn hình

 • V_L1_00292_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Thọ;  Advisor: Vũ, Ngọc Ban; Đặng, Ứng Vận (2008)

 • Trình bày phần mềm SQADN, SQDOCK và các kết quả thu được khi sử dụng phần mềm SQADN cho nghiên cứu gắn kết các phối tử nhỏ lên phân tử ADN, trình bày kết quả thu được khi sử dụng phần mềm SQDOCK cho quá trình gắn kết các phối tử nhỏ lên phân tử Protein. Đồng thời chỉ ra vai trò của lực lượng tử trong quá trình mô phỏng hồi phục. Kết quả cho thấy đã xác định được cấu dạng gắn kết của phối tử trên phân tử ADN, Proten, đánh giá được khả năng gắn kết các phối tử và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng gắn kết của ADN, protein, các bazơ nitơ khác nhau và vị trí khác nhau của loại bazơ trong phân tử ADN có khả năng gắn kết khác nhau, đánh giá vai trò của lực lượng tử trong quá trình gắn kết và...

 • KY-0202.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đặng, Ứng Vận (2001)

 • Báo cáo trình bày một số suy nghĩ ban đầu về cơ sở thực tiễn, lý luân và pháp lý cho mô hình tổ hợp các trường đại học và viện nghiên cứu khoa học: một mô, hình kết hợp hài hoà giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, một giải pháp đế tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cậu nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ sự nghiệp duc đại học công nghiệp hoá và hiện đai hoá dất nước.

 • 05050001841.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hằng;  Advisor: Đặng, Ứng Vận (2014)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của đánh giá, đánh giá hoạt động giảng viên theo chức trách. Nghiên cứu thực trạng công tác đánh giá hoạt động của giảng viên Trường Đại học Hòa Bình theo chức trách. Phân tích nguyên nhân và đề xuất các tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình đánh giá giảng viên Trường Đại học Hòa Bình.

Browsing by Author Đặng, Ứng Vận

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 16 of 16
 • 01050000551_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Họa Mi;  Advisor: Đặng, Ứng Vận; Trương, Nguyện Thành (2012)

 • Luận án TS. Hóa lý thuyết và Hóa lý -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Trình bày chi tiết cơ chế kháng thuốc của MRSA dựa trên một nghiên cứu tương đối đầy đủ về hệ phức phối tử-PB2a từ việc sử dụng trường lực cơ học phân tử (MM) đến cơ học lượng tử (QM) và trường lực lai tập QM/MM, từ việc tính toán bề mặt thế năng tĩnh của phối tử (và các axit amin có liên quan) trong môi trường protein tĩnh đến việc tính toán động lực cơ học phân tử MM/MD của protein, phối tử và của tâm hoạt động. Nghiên cứu cơ chế này để giải đáp nghịch lý là vì sao phức axyl β- lactam- PBP2a rất bền nhưng thuốc kháng sinh vẫn bị kháng, cơ chế cũng sẽ làm sáng...

 • MT_00325.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Đặng, Ứng Vận (1998)

 • Các khái niệm cơ bản về thông tin và xử lý thông tin bằng máy tính. Ngôn ngữ Pascal. Các thuật toán cơ bản dùng trong hoá học. Ngôn ngữ FORTRAN. Phương pháp Newton Raphson giải hệ phương trình phi tuyến. Giải hệ phương trình vi phân. Phương pháp Monte - Carlo. Trị riêng và vectơ riêng. Phương pháp gần đúng hoá lượng tử, phương pháp động lực phân tử, đơn hình

 • V_L1_00292_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Thọ;  Advisor: Vũ, Ngọc Ban; Đặng, Ứng Vận (2008)

 • Trình bày phần mềm SQADN, SQDOCK và các kết quả thu được khi sử dụng phần mềm SQADN cho nghiên cứu gắn kết các phối tử nhỏ lên phân tử ADN, trình bày kết quả thu được khi sử dụng phần mềm SQDOCK cho quá trình gắn kết các phối tử nhỏ lên phân tử Protein. Đồng thời chỉ ra vai trò của lực lượng tử trong quá trình mô phỏng hồi phục. Kết quả cho thấy đã xác định được cấu dạng gắn kết của phối tử trên phân tử ADN, Proten, đánh giá được khả năng gắn kết các phối tử và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng gắn kết của ADN, protein, các bazơ nitơ khác nhau và vị trí khác nhau của loại bazơ trong phân tử ADN có khả năng gắn kết khác nhau, đánh giá vai trò của lực lượng tử trong quá trình gắn kết và...

 • KY-0202.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đặng, Ứng Vận (2001)

 • Báo cáo trình bày một số suy nghĩ ban đầu về cơ sở thực tiễn, lý luân và pháp lý cho mô hình tổ hợp các trường đại học và viện nghiên cứu khoa học: một mô, hình kết hợp hài hoà giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, một giải pháp đế tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cậu nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ sự nghiệp duc đại học công nghiệp hoá và hiện đai hoá dất nước.

 • 05050001841.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hằng;  Advisor: Đặng, Ứng Vận (2014)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của đánh giá, đánh giá hoạt động giảng viên theo chức trách. Nghiên cứu thực trạng công tác đánh giá hoạt động của giảng viên Trường Đại học Hòa Bình theo chức trách. Phân tích nguyên nhân và đề xuất các tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình đánh giá giảng viên Trường Đại học Hòa Bình.