Browsing by Author Đinh, Thị Thu Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 7 of 7
 • 02050004188.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2015)

 • Góp phần tìm hiểu hương ước Việt Nam, từ lịch sử hình thành và phát triển cho đến đặc điểm và giá trị sử liệu; Đánh giá giá trị sử liệu của hương ước, đặc biệt đối với nghiên cứu đời sống xã hội Thăng Long – Hà Nội trên cơ sở đặc điểm, tính chất của nguồn; Đóng góp vào cơ sở khoa học cho việc triển khai xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước hiện nay.

 • V_L0_01627_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Hoa (2008)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của công tác phát triển đội ngũ giảng viên nói chung. Khảo sát và phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên. Từ căn cứ lý luận và thực tiễn, đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản lý; hoà (...)

 • nhunggiaiphap.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Hoa, 1962- (2008)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của công tác phát triển đội ngũ giảng viên nói chung. Khảo sát và phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên. Từ căn cứ lý luận và thực tiễn, đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản lý; hoàn thiện cơ chế chính sách tuyển dụng đãi ngộ, sử dụng và bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ giảng viên; về quy hoạch đội ngũ giảng viên; xây dựng môi trường thuận lợi cho phát triển và cơ chế kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên, góp phần phát triển đội ngũ GV ngày càng vững mạnh, là lực lượng then chốt quyết định chất lượng đào tạo của nhà trường

 • 05050003091.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Thành (2017)

 • Đổi mới PPDH; năng lực và sự phát triển năng lực hợp tác và sử dụng dạy học theo chuyên đề để phát triển năng lực hợp tác cho HS. - Điều tra, đánh giá được thực trạng sử dụng dạy học theo chuyên đề nhằm phát triển năng lực hợp tác cho HS ở trường THPT Hoa Lư A tỉnh Ninh Bình. - Đề xuất 8 nguyên tắc lựa chọn chuyên đề dạy học, qui trình 6 bước xây dựng chuyên đề dạy học nhằm phát triển năng lực hợp tác cho HS. - Thiết kế công cụ đánh giá năng lực hợp tác cho HS thông qua dạy học chuyên đề dẫn xuất hiđrocacbon gồm bảng tiêu chí đánh giá năng lực hợp tác, bảng kiểm quan sát của GV và HS, phiếu tự đánh giá của HS. - Chúng tôi đã thiết kế và sử dụng hai chuyên đề dạy học. - ...

 • 02050005168.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2017)

 • - Luận văn đã đưa ra được cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đó là việc tiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về vấn đề xây dựng nông thôn mới qua báo chí. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, luận văn đã khảo sát ý kiến của công chúng Nam Định, tìm hiểu cách thức tiếp cận thông tin gồm tần suất, mục đích, nội dung tiếp cận và cách tương tác của công chúng với những thông tin tiếp cận qua báo chí. Kết hợp với việc phỏng vấn sâu đối với công chúng, luận văn đã chỉ ra được tiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về xây dựng nông thôn mới có vai trò quan trọng giúp cho bộ mặt nông thôn tại các địa phương trên toàn tỉnh ngày một khởi sắc hơn. ...

Browsing by Author Đinh, Thị Thu Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 7 of 7
 • 02050004188.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2015)

 • Góp phần tìm hiểu hương ước Việt Nam, từ lịch sử hình thành và phát triển cho đến đặc điểm và giá trị sử liệu; Đánh giá giá trị sử liệu của hương ước, đặc biệt đối với nghiên cứu đời sống xã hội Thăng Long – Hà Nội trên cơ sở đặc điểm, tính chất của nguồn; Đóng góp vào cơ sở khoa học cho việc triển khai xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước hiện nay.

 • V_L0_01627_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Hoa (2008)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của công tác phát triển đội ngũ giảng viên nói chung. Khảo sát và phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên. Từ căn cứ lý luận và thực tiễn, đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản lý; hoà (...)

 • nhunggiaiphap.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Hoa, 1962- (2008)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của công tác phát triển đội ngũ giảng viên nói chung. Khảo sát và phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên. Từ căn cứ lý luận và thực tiễn, đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản lý; hoàn thiện cơ chế chính sách tuyển dụng đãi ngộ, sử dụng và bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ giảng viên; về quy hoạch đội ngũ giảng viên; xây dựng môi trường thuận lợi cho phát triển và cơ chế kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên, góp phần phát triển đội ngũ GV ngày càng vững mạnh, là lực lượng then chốt quyết định chất lượng đào tạo của nhà trường

 • 05050003091.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Thành (2017)

 • Đổi mới PPDH; năng lực và sự phát triển năng lực hợp tác và sử dụng dạy học theo chuyên đề để phát triển năng lực hợp tác cho HS. - Điều tra, đánh giá được thực trạng sử dụng dạy học theo chuyên đề nhằm phát triển năng lực hợp tác cho HS ở trường THPT Hoa Lư A tỉnh Ninh Bình. - Đề xuất 8 nguyên tắc lựa chọn chuyên đề dạy học, qui trình 6 bước xây dựng chuyên đề dạy học nhằm phát triển năng lực hợp tác cho HS. - Thiết kế công cụ đánh giá năng lực hợp tác cho HS thông qua dạy học chuyên đề dẫn xuất hiđrocacbon gồm bảng tiêu chí đánh giá năng lực hợp tác, bảng kiểm quan sát của GV và HS, phiếu tự đánh giá của HS. - Chúng tôi đã thiết kế và sử dụng hai chuyên đề dạy học. - ...

 • 02050005168.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2017)

 • - Luận văn đã đưa ra được cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đó là việc tiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về vấn đề xây dựng nông thôn mới qua báo chí. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, luận văn đã khảo sát ý kiến của công chúng Nam Định, tìm hiểu cách thức tiếp cận thông tin gồm tần suất, mục đích, nội dung tiếp cận và cách tương tác của công chúng với những thông tin tiếp cận qua báo chí. Kết hợp với việc phỏng vấn sâu đối với công chúng, luận văn đã chỉ ra được tiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về xây dựng nông thôn mới có vai trò quan trọng giúp cho bộ mặt nông thôn tại các địa phương trên toàn tỉnh ngày một khởi sắc hơn. ...