Browsing by Author Đinh, Xuân Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15 to 19 of 19
 • 01050001321.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Xuân Quân;  Advisor: Đinh, Xuân Thành (2013)

 • Nghiên cứu địa chất và khoáng sản, thăm dò dầu khí ở khu vực An Châu; địa tầng của khu vực; các thành tạo magma; cấu trúc kiến tạo; đứt gãy ở khu vực An Châu. Tiến hành nghiên cứu đặc điểm thạch học và môi trường trầm tích mesozoi khu vực trung tâm trũng An Châu dựa trên 2 phương pháp khảo sát thực địa và nghiên cứu trong phòng; sử dụng các tài liệu tham khảo chính là các bản đồ và thuyết minh bản đồ địa chất khoáng sản. Trình bày đặc điểm thạch học và môi trường trầm tích mesozoi khu vực trung tâm trũng An Châu.

 • DT_00558.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Xuân Thành; Nguyễn, Hoàng Sơn; Nguyễn, Thanh Lan; Phạm, Nguyễn Hà Vũ (2005)

 • Sơ lược đặc điểm địa lý tự nhiên, hải văn vùng biển Tây Bắc Vịnh Bắc Bộ, lịch sử nghiên cứu trước và sau năm 1975. Nghiên cứu đặc điểm trầm tích đệ tứ và quá trình tiến hoá của chúng trong mối quan hệ với dao động mực nước biển đệ tứ. Nghiên cứu một số hiện tượng tai biến địa chất vùng biển Tây Bắc Vịnh Bắc Bộ Làm sáng tỏ đặc điểm trầm tích Đệ tứ và tai biến địa chất vùng biển Tây Bắc Vịnh Bắc Bộ từ 0m nước đến đường ranh giới phân chia Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc Bản chất nguồn gốc chủ yếu của vật liệu hạt thô đáy biển Tây Bắc Vịnh Bắc Bộ có tuổi Pleistocen muộn - Holocen sớm (Q13b-Q21) là sản phẩm phá huỷ do sóng vỏ phong hoá thấm đọng của trầm tích biển Q13a Xác định...

 • Đặc điểm tướng trầm tích Pleistocen muộn - Holocen đới bờ châu thổ sông Mê Công.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang; Trần, Nghi; Đinh, Xuân Thành (2016)

 • Châu thổ sông Mê Công là một trong các châu thổ lớn trên thế giới và có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Dựa trên cơ sở phân tích mẫu tại 8 lõi khoan, 530 mẫu trầm tích tầng mặt, phân tích 44 mặt cắt địa chấn nông phân giải cao từ đề tài KC09.13/11-15 và các nguồn tài liệu tổng hợp, đặc điểm tướng trầm tích Pleistocen muộn phần muộn - Holocen đới bờ châu thổ sông Mê Công đã được làm sáng tỏ. Trầm tích Pleistocen muộn phần muộn - Holocen (Q13b - Q2) đới bờ châu thổ sông Mê Công có cấu trúc của một phức tập hoàn chỉnh (sequence) gồm 3 miền hệ thống: miền hệ thống trầm tích biển thấp (LST) được đặc trưng bởi nhóm tướng aluvi biển thoái thấp; miề...

 • Địa tầng phân tập Pliocen - Đệ tứ thềm lục địa Nam Trung Bộ Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Xuân Thành (2016)

 • Phân tích địa chấn địa tầng, tướng trầm tích và đối sánh với các chu kỳ dao động mực nước biển toàn cầu cho thấy trầm tích Pliocen - Đệ tứ thềm lục địa Nam Trung Bộ được xác định có 8 tập (sequence), 3 tập trong Pliocen và 5 tập trong Đệ tứ. Tập 1 có tuổi Pliocen sớm - S1(N21); tập 2 có tuổi Pliocen giữa - S2(N22); tập 3 có tuổi Pliocen muộn - S3(N23); tập 4 có tuổi Pleistocen sớm - S4(Q11); tập 5 có tuổi Pleistocen giữa, phần sớm - S5(Q12a); tập 6 có tuổi Pleistocen giữa, phần muộn - S6(Q12b); tập 7 có tuổi Pleistocen muộn, phần sớm - S7(Q13a) và tập 8 có tuổi Pleistocen muộn, phần muộn - Holocen - S8(Q13b‑Q2). Quan hệ chuyển tướng trong mỗi tập theo thời gian có 4 kiểu: 1) a (FSST/L...

Browsing by Author Đinh, Xuân Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15 to 19 of 19
 • 01050001321.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Xuân Quân;  Advisor: Đinh, Xuân Thành (2013)

 • Nghiên cứu địa chất và khoáng sản, thăm dò dầu khí ở khu vực An Châu; địa tầng của khu vực; các thành tạo magma; cấu trúc kiến tạo; đứt gãy ở khu vực An Châu. Tiến hành nghiên cứu đặc điểm thạch học và môi trường trầm tích mesozoi khu vực trung tâm trũng An Châu dựa trên 2 phương pháp khảo sát thực địa và nghiên cứu trong phòng; sử dụng các tài liệu tham khảo chính là các bản đồ và thuyết minh bản đồ địa chất khoáng sản. Trình bày đặc điểm thạch học và môi trường trầm tích mesozoi khu vực trung tâm trũng An Châu.

 • DT_00558.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Xuân Thành; Nguyễn, Hoàng Sơn; Nguyễn, Thanh Lan; Phạm, Nguyễn Hà Vũ (2005)

 • Sơ lược đặc điểm địa lý tự nhiên, hải văn vùng biển Tây Bắc Vịnh Bắc Bộ, lịch sử nghiên cứu trước và sau năm 1975. Nghiên cứu đặc điểm trầm tích đệ tứ và quá trình tiến hoá của chúng trong mối quan hệ với dao động mực nước biển đệ tứ. Nghiên cứu một số hiện tượng tai biến địa chất vùng biển Tây Bắc Vịnh Bắc Bộ Làm sáng tỏ đặc điểm trầm tích Đệ tứ và tai biến địa chất vùng biển Tây Bắc Vịnh Bắc Bộ từ 0m nước đến đường ranh giới phân chia Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc Bản chất nguồn gốc chủ yếu của vật liệu hạt thô đáy biển Tây Bắc Vịnh Bắc Bộ có tuổi Pleistocen muộn - Holocen sớm (Q13b-Q21) là sản phẩm phá huỷ do sóng vỏ phong hoá thấm đọng của trầm tích biển Q13a Xác định...

 • Đặc điểm tướng trầm tích Pleistocen muộn - Holocen đới bờ châu thổ sông Mê Công.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang; Trần, Nghi; Đinh, Xuân Thành (2016)

 • Châu thổ sông Mê Công là một trong các châu thổ lớn trên thế giới và có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Dựa trên cơ sở phân tích mẫu tại 8 lõi khoan, 530 mẫu trầm tích tầng mặt, phân tích 44 mặt cắt địa chấn nông phân giải cao từ đề tài KC09.13/11-15 và các nguồn tài liệu tổng hợp, đặc điểm tướng trầm tích Pleistocen muộn phần muộn - Holocen đới bờ châu thổ sông Mê Công đã được làm sáng tỏ. Trầm tích Pleistocen muộn phần muộn - Holocen (Q13b - Q2) đới bờ châu thổ sông Mê Công có cấu trúc của một phức tập hoàn chỉnh (sequence) gồm 3 miền hệ thống: miền hệ thống trầm tích biển thấp (LST) được đặc trưng bởi nhóm tướng aluvi biển thoái thấp; miề...

 • Địa tầng phân tập Pliocen - Đệ tứ thềm lục địa Nam Trung Bộ Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Xuân Thành (2016)

 • Phân tích địa chấn địa tầng, tướng trầm tích và đối sánh với các chu kỳ dao động mực nước biển toàn cầu cho thấy trầm tích Pliocen - Đệ tứ thềm lục địa Nam Trung Bộ được xác định có 8 tập (sequence), 3 tập trong Pliocen và 5 tập trong Đệ tứ. Tập 1 có tuổi Pliocen sớm - S1(N21); tập 2 có tuổi Pliocen giữa - S2(N22); tập 3 có tuổi Pliocen muộn - S3(N23); tập 4 có tuổi Pleistocen sớm - S4(Q11); tập 5 có tuổi Pleistocen giữa, phần sớm - S5(Q12a); tập 6 có tuổi Pleistocen giữa, phần muộn - S6(Q12b); tập 7 có tuổi Pleistocen muộn, phần sớm - S7(Q13a) và tập 8 có tuổi Pleistocen muộn, phần muộn - Holocen - S8(Q13b‑Q2). Quan hệ chuyển tướng trong mỗi tập theo thời gian có 4 kiểu: 1) a (FSST/L...