Browsing by Author Đoàn, Văn Khái

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 4 of 4
 • V_L2_01518.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Ngọc Dũng;  Advisor: Đoàn, Văn Khái (2009)

 • Làm rõ những nội dung cơ bản về kinh tế tri thức; bản chất, đặt điểm, quá trình hình thành và phát triển của kinh tế tri thức. Lý giải vai trò của giáo dục đại học trong kinh tế tri thức, phân tích thực trạng giáo dục đại học Việt Nam, từ đó làm rõ những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học trước yêu cầu phát triển kinh tế tri thức. Trình bày một số giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, phát triển giáo dục đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu từng bước phát triển kinh tế tri thức: nhận thức đúng bản chất, đặc điểm của kinh tế tri thức, vai trò của giáo dục đại học đối với phát triển kinh tế tri thức và thực trạng giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay; tăng cường nguồn lực cho phát triển giáo d...

 • 02050000545_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Trang;  Advisor: Đoàn, Văn Khái (2011)

 • Luận giải khái niệm trí thức và vai trò của trí thức Việt Nam đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của tình hình; từ đó làm rõ những vấn đề đặt ra đối với đội ngũ trí thức trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trình bày một số phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 • 02050000631.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Ngọc;  Advisor: Đoàn, Văn Khái (2020-03-12)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về nguồn nhân lực và vai trò của nó trong sự phát triển xã hội nói chung cũng như đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng. Phân tích, làm rõ ưu điểm, hạn chế của nguồn nhân lực ở Hà Nam hiện nay và nguyên nhân của tình hình; chỉ ra những đòi hỏi mà quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang đặt ra đối với việc phát triển nguồn nhân lực ở Hà Nam. Đề xuất một số phương hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Hà Nam.

Browsing by Author Đoàn, Văn Khái

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 4 of 4
 • V_L2_01518.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Ngọc Dũng;  Advisor: Đoàn, Văn Khái (2009)

 • Làm rõ những nội dung cơ bản về kinh tế tri thức; bản chất, đặt điểm, quá trình hình thành và phát triển của kinh tế tri thức. Lý giải vai trò của giáo dục đại học trong kinh tế tri thức, phân tích thực trạng giáo dục đại học Việt Nam, từ đó làm rõ những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học trước yêu cầu phát triển kinh tế tri thức. Trình bày một số giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, phát triển giáo dục đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu từng bước phát triển kinh tế tri thức: nhận thức đúng bản chất, đặc điểm của kinh tế tri thức, vai trò của giáo dục đại học đối với phát triển kinh tế tri thức và thực trạng giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay; tăng cường nguồn lực cho phát triển giáo d...

 • 02050000545_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Trang;  Advisor: Đoàn, Văn Khái (2011)

 • Luận giải khái niệm trí thức và vai trò của trí thức Việt Nam đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của tình hình; từ đó làm rõ những vấn đề đặt ra đối với đội ngũ trí thức trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trình bày một số phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 • 02050000631.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Ngọc;  Advisor: Đoàn, Văn Khái (2020-03-12)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về nguồn nhân lực và vai trò của nó trong sự phát triển xã hội nói chung cũng như đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng. Phân tích, làm rõ ưu điểm, hạn chế của nguồn nhân lực ở Hà Nam hiện nay và nguyên nhân của tình hình; chỉ ra những đòi hỏi mà quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang đặt ra đối với việc phát triển nguồn nhân lực ở Hà Nam. Đề xuất một số phương hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Hà Nam.