Browsing by Author 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDS

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 42 to 61 of 69
 • NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh (2018-11-17)

 • The purpose of this paper is to present an overview of the theories currently available about professional learning communities (PLCs) and provide some background information about the characteristics of Professional Learning Communities (PLCs) of EFL teachers at tertiary education in a specifc context – in Vietnam. It will examine why PLCs have those characteristics in teaching English as a foreign language at tertiary education and discuss the differences and similarities of PLCs in informal and formal settings in the context of universities in Vietnam. Based on the fndings from literature review about PLCs, the paper provides a clear picture of the signifcant roles of PLCs in...

 • NGUYỄN THU THỦY.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thu Thủy (2018-11-17)

 • Tiếng Pháp là một trong bốn ngoại ngữ được đưa vào giảng dạy tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Tuy nhiên, việc dạy-học tiếng Pháp còn gặp nhiều bất cập, sinh viên không sử dụng được tiếng Pháp để phục vụ công tác chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm với cảnh sát các nước trên thế giới... Trong bài viết này, tác giả đề cập đến việc thiết kế chương trình môn học tiếng Pháp tại Học viện Cảnh sát Nhân dân nhằm hướng tới mục tiêu sinh viên sử dụng được tiếng Pháp phục vụ cho công tác chuyên môn, trên cơ sở nghiên cứu đường hướng hành động, một đường hướng giáo học pháp mới, cơ sở lý thuyết của Khung tham chiếu châu Âu và xu thế phát triển của môn học n...

 • HOÀNG THỊ NGỌC LAN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Ngọc Lan (2018-11-17)

 • Donald Trump is said to have achieved one of the most improbable victories in modern US history which prompted multiple reactions and a series of controversies (Roberts et al., 2016). This political shock swept away all the preconceptions about politics. If politician candidates have been typically portrayed as robotic with scripted language, Donald Trump has an idiosyncratic speaking style that relies on simple words and phrases. By applying Halliday’s Transitivity framework and the mixed method, the paper investigates Trump’s linguistic strategies in the 2016 American presidential election debates which contributed to his political success and the ways he portrayed himself th...

 • NGUYỄN THỊ THANH HUỆ.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huệ (2018-11-17)

 • Hành vi ngôn ngữ nịnh là hành vi ngôn ngữ không được thực hiện bằng động từ ngữ vi mà hành vi này được thực hiện qua các phương tiện ngôn ngữ như sử dụng từ ngữ xưng hô, sử dụng các phụ từ chỉ mức độ cao, sử dụng nhiều từ ngữ đưa đẩy và các trợ từ tình thái, sử dụng các hình thức rào đón và sử dụng biểu thức đánh giá cao mang tính phóng đại, khoa trương. Việc sử dụng nhiều từ ngữ tình thái trong hành vi ngôn ngữ nịnh đã góp phần tăng hiệu quả nịnh lên rất nhiều và đây cũng chính là một trong những dấu hiệu ngôn ngữ để người nghe có thể nhận diện hành vi nịnh. Từ ngữ tình thái sử dụng trong hành vi nịnh được chia làm hai loại là từ ngữ cảm thán và trợ từ tình thái. Trong bài viế...

 • Méthode Niynkuru.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Niynkuru, Méthode (2018-11-17)

 • Il est important d’étudier et d’analyser les données éducatives, en particulier les données en rapport avec les candidats étudiants pour la formation master informatique de l’IFI par les étudiants, actuellement dont la majorité est d’origine africaine. Le Machine Learning est le domaine d’étude concerné par les données éd-ucatives. Ce domaine est comme une manière pour découvrir des modèles et des connais-sances intéressantes dans le système éducatif. Cette étude porte également sur ce sujet, plus particulièrement sur la sélection des candidats étudiants pour la bourse de formation master informatique de l’IFI. Cette étude explore de multiples facteurs théoriquement en rapport ...

 • PHẠM THỊ MAI.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Thị Mai (2018-11-17)

 • This article reviews frst and foremost concepts of identity and teacher identity. In spite of controversial debates of a uniform notion of each, there’s a consensus that these concepts are complex, multi-dimensional and ever-evolving. Then the issue of self-concept and its relationship to teacher identity is discussed, explaining teacher identity formation through personal and professional self. These insights lay grounds for understanding of academics’ identity which has recently been a topic of increasing research interest in the current trend towards a research-intensive environment among universities. Finally, the construction of academics’ identity is presented through the...

 • PHẠM HẢI YẾN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Hải Yến (2018-11-17)

 • This article is about Matthew Clarke’s points of view in applying discourse analysis to explore language teacher identities through her work ‘Language teacher identities: Coconstructing Discourse and community’ (Clark, 2008). The writing only focuses on some following issues of the book. Firstly, it analizes which defnition of discourse Matthew chose for his study among different ones and how she used it openly, flexibly and eclecticically, meanwhile a limited amount of my personal opinions of this issue are added. Besides, it mentions her analysis of four common misunderstandings about discourse-based theories related to the wide usage of the term, four points which all discourse...

 • Rosemary Orlando.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Orlando, Rosemary (2018-11-17)

 • In response to the ever-changing landscape in English Language Teaching (ELT) brought about by globalization and technological advances, Vietnam continues to address the quality of its English language teaching and curricula thus necessitating more training to raise teacher standards. The Vietnam Ministry of Education’s recent initiatives for its English language teachers are having considerable impact on policies and practices throughout the region. It also shines a light on the challenges as well as the signifcant gaps in the process. With so many new methodologies, approaches, technology, and materials, it is important to strengthen the connection between theory and practice...

 • NGUYỄN THỊ TÂM.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Tâm (2018-11-17)

 • В данной статье рассматривается статус слова во вьетнамском языке, его отличие от слога, морфемы и словоформы, основываясь на общей теории языкознания и особенностях языков разных типов. Слово определяется как минимальная двуxсторонняя языковая единица, обладающая синтаксической самостоятельностью. Выявляются также развичия между двумя и более простыми словами и сложными словами, между сложными словами и словосочетаниями, между служебными словами и морфемами. В результате анализа этих фактов утверждается, что слово во вьетнамском языке, как в любом языке мира, является центральной единицей в устройстве вьетнамского языка и отверчается утверждание некоторых лингвистов, считающ...

 • NGUYỄN THẾ HÙNG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thế Hùng (2018-11-17)

 • Очевидно, что русский язык отличается богатством и разнообразием языковых явлений как синонимии, антонимии, полисемии, и др... Омонимия как языковое явление наблюдается во всех языках, в том числе в русском и вьетнамском языках. Изучение лингвистической литературы показывает, что до сегодняшнего дня освещение омонимов со всех сторон их употребления не было объектом специального исследования. Исходя из этого, мы рассматриваем в целостности русские омонимы в сопоставлении с вьетнамскими омонимами, особенно намерены обратить большое внимание на поиск сходств и отличий русских и вьетнамских омонимов. Homonyms do exist in all languages, as do they in Russian and Vietnamese. In Rus...

 • DƯƠNG TRẦN HƯƠNG THẢO.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Dương, Trần Hương Thảo (2018-11-17)

 • Русские приставочные глаголы, в которых приставки являются словообразовательной морфемой, – это трудный для иностранных учащихся раздел русской грамматики, требующий длительного и систематического изучения. Сложность русских приставочных глаголов связана с несколькими факторами, такими как обилием глагольных приставок в русском языке, многообразием значений глагольных приставок, закономерностями лексической и синтаксической сочетаемости приставочных глаголов, использованием приставочных глаголов в контексте. В рамках нашей статьи мы даем описание семантической структуры префиксальных глаголов русского языка. Надеемся, что результаты нашей исследовательcкой работы помогут уча...

 • TRƯƠNG THỊ DUNG, NGUYỄN VĂN TOÀN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Trương, Thị Dung; Nguyễn, Văn Toàn (2018-11-17)

 • В Военно-Технической Академии (ВТА) русский язык преподаётся как обязательная дисциплина. Он нужен каждому курсанту для получения профессиональных знаний, решения своих профессиональных проблем после окончания. Конечной целью обучения русскому языку как иностранному в ВТА считается русскоязычная профессионально-ориентированная читательская компетенция. Для реализации этой цели в процессе обучения требуется формирование у курсантов навыков и умений читать и понимать учебно-научную информацию, приведенную в текстах учебников и пособий. Однако практика обучения показывает, что при чтении таких текстов курсанты сталкиваются с большим количеством трудностей. Это представляет собой...

 • LÃ THỊ THANH MAI, TRẦN HẢI DƯƠNG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Lã, Thị Thanh Mai; Trần, Hải Dương (2018-11-17)

 • Recently, the number of Korean learners has been increasing considerably. When studying Korean in particular and other foreign languages in general, learners should pay enough attention to culture besides focusing on language itself. However, nowadays, cultural education in Vietnam’s universities is not seriously considered. This research aims to analyze the content of Korea’s cultural education in Korean General Textbook for Vietnamese 1, 2 (primary level). Based on the researches of cultural education of Professor Cho Hang Rok in 2012, 2014, this research designs an analyzing frame of cultural contents including 10 criteria and analyzes the contents of cultural education in 3...

 • 周小兵.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: 周, 小兵 (2018-11-17)

 • 本文从汉语二语习得的角度,运用相关理论和偏误分析方法,考察外国人学 习汉语的中介语与以下语言系统的对比: 1)静态语言,包括汉语普通话,学习者 第一语言,学习者第一外语,汉语方言,中国汉族之外的民族语言; 2)动态语 言,包括汉语儿童语言,古代、近代汉语。通过考察证实两点: 1)外国人学汉语 过程中出现的中介语,具有语言系统价值; 2)通过这一中介语与其他相关语言系 统的对比,可以发现许多有价值、有意思的语言现象和语言规律。如,中介语里一 些偏离目标语的现象,符合人类认知规则,折射出语言的普遍性,反映了中介语系 统的特点。 This article examines the interlanguage produced by learners who learn Chinese as a foreign language and compares the following language systems: 1) static language, including Mandarin Chinese, learners’ frst languages, learners’ frst foreign language, Chinese dialects and minority languages in China; 2) dynamic language, including Chinese as a frst language, modern and ancient Chinese. The purpose of the research...

 • ĐỖ THỊ THÚY HÀ.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đỗ, Thị Thúy Hà (2018-11-17)

 • 中介语是用来描述介于外语学习者母语与目的语之间的一种非连续性的语言 体系。它有着过渡性,是任何一个外语学习者的必由之路。随着学习者语言知识和 交际能力的不断提高,中介语体系会日趋丰富完善,并逐渐向目的语靠近。中介语 是目前外语教学用于解释分析第二语言学习者在学习过程中所产生的偏误的理论依 据。中介语理论将会在教学外语教学中发挥更大的作用。因此,作为外语教师,了 解,体会中介语理论,把它与自己的教学实践结合起来,一定有助于教学水平和教 学效果的提高。文章的语料是太原大学中、高级学生的考试写作卷,通过统计、分 析他们在学习现代汉语表目的语句的过程中的中介语表现,找出典型而普遍性的中 介语,从而设计符合的教学活动。

 • NGUYỄN THỊ BẢO NGÂN, NGUYỄN THỊ VĨNH BÌNH.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bảo Ngân; Nguyễn, Thị Vĩnh Bình (2018-11-17)

 • 20世纪以来,国外学习理论从心理学意义上区分,大致可以归纳为四大派别, 即人本主义理论、建构主义理论、行为主义理论及认知主义理论。在提倡教育创新 的今天,健构主义学习理论在世界范围内的影响日益扩大,有很多学者认为健构主 义学习理论特别适合于多媒体教学中的学习环境,并把它看作是指导多媒体教学的 重要理论基础之一。本文首先对建构主义学习理论进行简单的介绍,然后再详细分 析其在设计汉语多媒体络教学中的几个教学模块中的应用。Since the 20th century, foreign learning theories have been distinguished from the psychological aspects, which can be roughly classifed into four major factions: humanism theory, constructivism theory, behaviorism theory and cognitive theory. Today, in the promotion of educational innovation, the influence of cognitive and constructivist learning theories is expanding worldwide. Many scholars believe that the cognitive and constructivist learning theories are particula...

Browsing by Author 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDS

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 42 to 61 of 69
 • NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh (2018-11-17)

 • The purpose of this paper is to present an overview of the theories currently available about professional learning communities (PLCs) and provide some background information about the characteristics of Professional Learning Communities (PLCs) of EFL teachers at tertiary education in a specifc context – in Vietnam. It will examine why PLCs have those characteristics in teaching English as a foreign language at tertiary education and discuss the differences and similarities of PLCs in informal and formal settings in the context of universities in Vietnam. Based on the fndings from literature review about PLCs, the paper provides a clear picture of the signifcant roles of PLCs in...

 • NGUYỄN THU THỦY.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thu Thủy (2018-11-17)

 • Tiếng Pháp là một trong bốn ngoại ngữ được đưa vào giảng dạy tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Tuy nhiên, việc dạy-học tiếng Pháp còn gặp nhiều bất cập, sinh viên không sử dụng được tiếng Pháp để phục vụ công tác chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm với cảnh sát các nước trên thế giới... Trong bài viết này, tác giả đề cập đến việc thiết kế chương trình môn học tiếng Pháp tại Học viện Cảnh sát Nhân dân nhằm hướng tới mục tiêu sinh viên sử dụng được tiếng Pháp phục vụ cho công tác chuyên môn, trên cơ sở nghiên cứu đường hướng hành động, một đường hướng giáo học pháp mới, cơ sở lý thuyết của Khung tham chiếu châu Âu và xu thế phát triển của môn học n...

 • HOÀNG THỊ NGỌC LAN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Ngọc Lan (2018-11-17)

 • Donald Trump is said to have achieved one of the most improbable victories in modern US history which prompted multiple reactions and a series of controversies (Roberts et al., 2016). This political shock swept away all the preconceptions about politics. If politician candidates have been typically portrayed as robotic with scripted language, Donald Trump has an idiosyncratic speaking style that relies on simple words and phrases. By applying Halliday’s Transitivity framework and the mixed method, the paper investigates Trump’s linguistic strategies in the 2016 American presidential election debates which contributed to his political success and the ways he portrayed himself th...

 • NGUYỄN THỊ THANH HUỆ.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huệ (2018-11-17)

 • Hành vi ngôn ngữ nịnh là hành vi ngôn ngữ không được thực hiện bằng động từ ngữ vi mà hành vi này được thực hiện qua các phương tiện ngôn ngữ như sử dụng từ ngữ xưng hô, sử dụng các phụ từ chỉ mức độ cao, sử dụng nhiều từ ngữ đưa đẩy và các trợ từ tình thái, sử dụng các hình thức rào đón và sử dụng biểu thức đánh giá cao mang tính phóng đại, khoa trương. Việc sử dụng nhiều từ ngữ tình thái trong hành vi ngôn ngữ nịnh đã góp phần tăng hiệu quả nịnh lên rất nhiều và đây cũng chính là một trong những dấu hiệu ngôn ngữ để người nghe có thể nhận diện hành vi nịnh. Từ ngữ tình thái sử dụng trong hành vi nịnh được chia làm hai loại là từ ngữ cảm thán và trợ từ tình thái. Trong bài viế...

 • Méthode Niynkuru.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Niynkuru, Méthode (2018-11-17)

 • Il est important d’étudier et d’analyser les données éducatives, en particulier les données en rapport avec les candidats étudiants pour la formation master informatique de l’IFI par les étudiants, actuellement dont la majorité est d’origine africaine. Le Machine Learning est le domaine d’étude concerné par les données éd-ucatives. Ce domaine est comme une manière pour découvrir des modèles et des connais-sances intéressantes dans le système éducatif. Cette étude porte également sur ce sujet, plus particulièrement sur la sélection des candidats étudiants pour la bourse de formation master informatique de l’IFI. Cette étude explore de multiples facteurs théoriquement en rapport ...

 • PHẠM THỊ MAI.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Thị Mai (2018-11-17)

 • This article reviews frst and foremost concepts of identity and teacher identity. In spite of controversial debates of a uniform notion of each, there’s a consensus that these concepts are complex, multi-dimensional and ever-evolving. Then the issue of self-concept and its relationship to teacher identity is discussed, explaining teacher identity formation through personal and professional self. These insights lay grounds for understanding of academics’ identity which has recently been a topic of increasing research interest in the current trend towards a research-intensive environment among universities. Finally, the construction of academics’ identity is presented through the...

 • PHẠM HẢI YẾN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Hải Yến (2018-11-17)

 • This article is about Matthew Clarke’s points of view in applying discourse analysis to explore language teacher identities through her work ‘Language teacher identities: Coconstructing Discourse and community’ (Clark, 2008). The writing only focuses on some following issues of the book. Firstly, it analizes which defnition of discourse Matthew chose for his study among different ones and how she used it openly, flexibly and eclecticically, meanwhile a limited amount of my personal opinions of this issue are added. Besides, it mentions her analysis of four common misunderstandings about discourse-based theories related to the wide usage of the term, four points which all discourse...

 • Rosemary Orlando.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Orlando, Rosemary (2018-11-17)

 • In response to the ever-changing landscape in English Language Teaching (ELT) brought about by globalization and technological advances, Vietnam continues to address the quality of its English language teaching and curricula thus necessitating more training to raise teacher standards. The Vietnam Ministry of Education’s recent initiatives for its English language teachers are having considerable impact on policies and practices throughout the region. It also shines a light on the challenges as well as the signifcant gaps in the process. With so many new methodologies, approaches, technology, and materials, it is important to strengthen the connection between theory and practice...

 • NGUYỄN THỊ TÂM.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Tâm (2018-11-17)

 • В данной статье рассматривается статус слова во вьетнамском языке, его отличие от слога, морфемы и словоформы, основываясь на общей теории языкознания и особенностях языков разных типов. Слово определяется как минимальная двуxсторонняя языковая единица, обладающая синтаксической самостоятельностью. Выявляются также развичия между двумя и более простыми словами и сложными словами, между сложными словами и словосочетаниями, между служебными словами и морфемами. В результате анализа этих фактов утверждается, что слово во вьетнамском языке, как в любом языке мира, является центральной единицей в устройстве вьетнамского языка и отверчается утверждание некоторых лингвистов, считающ...

 • NGUYỄN THẾ HÙNG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thế Hùng (2018-11-17)

 • Очевидно, что русский язык отличается богатством и разнообразием языковых явлений как синонимии, антонимии, полисемии, и др... Омонимия как языковое явление наблюдается во всех языках, в том числе в русском и вьетнамском языках. Изучение лингвистической литературы показывает, что до сегодняшнего дня освещение омонимов со всех сторон их употребления не было объектом специального исследования. Исходя из этого, мы рассматриваем в целостности русские омонимы в сопоставлении с вьетнамскими омонимами, особенно намерены обратить большое внимание на поиск сходств и отличий русских и вьетнамских омонимов. Homonyms do exist in all languages, as do they in Russian and Vietnamese. In Rus...

 • DƯƠNG TRẦN HƯƠNG THẢO.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Dương, Trần Hương Thảo (2018-11-17)

 • Русские приставочные глаголы, в которых приставки являются словообразовательной морфемой, – это трудный для иностранных учащихся раздел русской грамматики, требующий длительного и систематического изучения. Сложность русских приставочных глаголов связана с несколькими факторами, такими как обилием глагольных приставок в русском языке, многообразием значений глагольных приставок, закономерностями лексической и синтаксической сочетаемости приставочных глаголов, использованием приставочных глаголов в контексте. В рамках нашей статьи мы даем описание семантической структуры префиксальных глаголов русского языка. Надеемся, что результаты нашей исследовательcкой работы помогут уча...

 • TRƯƠNG THỊ DUNG, NGUYỄN VĂN TOÀN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Trương, Thị Dung; Nguyễn, Văn Toàn (2018-11-17)

 • В Военно-Технической Академии (ВТА) русский язык преподаётся как обязательная дисциплина. Он нужен каждому курсанту для получения профессиональных знаний, решения своих профессиональных проблем после окончания. Конечной целью обучения русскому языку как иностранному в ВТА считается русскоязычная профессионально-ориентированная читательская компетенция. Для реализации этой цели в процессе обучения требуется формирование у курсантов навыков и умений читать и понимать учебно-научную информацию, приведенную в текстах учебников и пособий. Однако практика обучения показывает, что при чтении таких текстов курсанты сталкиваются с большим количеством трудностей. Это представляет собой...

 • LÃ THỊ THANH MAI, TRẦN HẢI DƯƠNG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Lã, Thị Thanh Mai; Trần, Hải Dương (2018-11-17)

 • Recently, the number of Korean learners has been increasing considerably. When studying Korean in particular and other foreign languages in general, learners should pay enough attention to culture besides focusing on language itself. However, nowadays, cultural education in Vietnam’s universities is not seriously considered. This research aims to analyze the content of Korea’s cultural education in Korean General Textbook for Vietnamese 1, 2 (primary level). Based on the researches of cultural education of Professor Cho Hang Rok in 2012, 2014, this research designs an analyzing frame of cultural contents including 10 criteria and analyzes the contents of cultural education in 3...

 • 周小兵.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: 周, 小兵 (2018-11-17)

 • 本文从汉语二语习得的角度,运用相关理论和偏误分析方法,考察外国人学 习汉语的中介语与以下语言系统的对比: 1)静态语言,包括汉语普通话,学习者 第一语言,学习者第一外语,汉语方言,中国汉族之外的民族语言; 2)动态语 言,包括汉语儿童语言,古代、近代汉语。通过考察证实两点: 1)外国人学汉语 过程中出现的中介语,具有语言系统价值; 2)通过这一中介语与其他相关语言系 统的对比,可以发现许多有价值、有意思的语言现象和语言规律。如,中介语里一 些偏离目标语的现象,符合人类认知规则,折射出语言的普遍性,反映了中介语系 统的特点。 This article examines the interlanguage produced by learners who learn Chinese as a foreign language and compares the following language systems: 1) static language, including Mandarin Chinese, learners’ frst languages, learners’ frst foreign language, Chinese dialects and minority languages in China; 2) dynamic language, including Chinese as a frst language, modern and ancient Chinese. The purpose of the research...

 • ĐỖ THỊ THÚY HÀ.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đỗ, Thị Thúy Hà (2018-11-17)

 • 中介语是用来描述介于外语学习者母语与目的语之间的一种非连续性的语言 体系。它有着过渡性,是任何一个外语学习者的必由之路。随着学习者语言知识和 交际能力的不断提高,中介语体系会日趋丰富完善,并逐渐向目的语靠近。中介语 是目前外语教学用于解释分析第二语言学习者在学习过程中所产生的偏误的理论依 据。中介语理论将会在教学外语教学中发挥更大的作用。因此,作为外语教师,了 解,体会中介语理论,把它与自己的教学实践结合起来,一定有助于教学水平和教 学效果的提高。文章的语料是太原大学中、高级学生的考试写作卷,通过统计、分 析他们在学习现代汉语表目的语句的过程中的中介语表现,找出典型而普遍性的中 介语,从而设计符合的教学活动。

 • NGUYỄN THỊ BẢO NGÂN, NGUYỄN THỊ VĨNH BÌNH.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bảo Ngân; Nguyễn, Thị Vĩnh Bình (2018-11-17)

 • 20世纪以来,国外学习理论从心理学意义上区分,大致可以归纳为四大派别, 即人本主义理论、建构主义理论、行为主义理论及认知主义理论。在提倡教育创新 的今天,健构主义学习理论在世界范围内的影响日益扩大,有很多学者认为健构主 义学习理论特别适合于多媒体教学中的学习环境,并把它看作是指导多媒体教学的 重要理论基础之一。本文首先对建构主义学习理论进行简单的介绍,然后再详细分 析其在设计汉语多媒体络教学中的几个教学模块中的应用。Since the 20th century, foreign learning theories have been distinguished from the psychological aspects, which can be roughly classifed into four major factions: humanism theory, constructivism theory, behaviorism theory and cognitive theory. Today, in the promotion of educational innovation, the influence of cognitive and constructivist learning theories is expanding worldwide. Many scholars believe that the cognitive and constructivist learning theories are particula...