Browsing by Author Bùi, Thanh Quất

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 16 of 16
 • 02050003359.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Linh;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (2015)

 • Qua khảo sát cho thấy, việc thực hiện chính sách XĐGN ở huyện Võ Nhai còn gặp nhều khó khăn và tồn tại nhiều bất cập như: tình trạng bình xét hộ nghèo còn thiếu chính xác; việc phân bổ nguồn vốn để thực hiện XĐGN chưa phù hợp với nhu cầu thực tế; cơ chế quản lý thực hiện chương trình lỏng lẻo; người dân thiếu đất canh tác do địa hình chủ yếu là núi đá; năng lực cán bộ làm công tác XĐGN còn yếu, v.v. Những vấn đề này đã và đang trở thành rào cản làm hạn chế hiệu quả việc thực hiện chính sách XĐGN trên địa bàn huyện Võ Nhai.

 • V_L2_00616.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tân;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (2005)

 • Làm rõ sự hình thành, bản chất hoạt động cùng các đặc trưng của tư duy và khái niệm, phân biệt các cấp độ tồn tại, phát triển cơ bản của tư duy và khái niệm, bàn luận chung về sự vận động và lôgic của khái niệm.Phân tích các quy luật lôgic biện chứng cơ bản, chi phối sự vận động của khái niệm trong tư duy lý luận. Phân tích các chiều hướng cơ bản, có tính quy luật của sự vận động khái niệm trong tư duy lý luận.

 • V_L2_00269.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Nghĩa;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (1999)

 • Trên cơ sở làm sáng tỏ về quyền con người trong triết học Mác. Tác giả đã đi sâu nghiên cứu quan niệm của triết học Mác về con người và giải phóng con người, quan niệm về quyền con người trong triết học Mác cũng như giá trị thực tiễn của quan niệm về quyền con người trong triết học Mác, góp phần vào việc hiện thực hoá những giá trị nhân văn cao cả của loài người, thúc đẩy phát triển và tiến bộ xã hội, nhằm mục đích vì con người và đưa con người hướng tới những điều tốt đẹp nhất.

 • 04.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Thanh Quất; Phan, Chí Thành (2000)

 • Sứ mệnh chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam đã đang và sẽ tiếp tục là sinh mệnh của dân tộc được cô đúc lại. Tất nhiên, trong kỷ nguyên trí tuệ này, nhận thức về sứ mệnh đó và đặc biệt là việc thực hiện sứ mệnh đó không thể không mang phương thức có tầm thời đại. Đó phải là một sứ mệnh được thực hiện một cách khoa học, bởi một khoa học đang được hình thành và khẳng định trên đất nước ta: Khoa học chính trị Mác xít

 • KY_02581.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Thanh Quất (2006)

 • Trong truyền thống hiến hàng ngàn năm của mình, dân tộc Việt Nam tự khẳng định và tự bảo vệ mình bằng tư tưởng biện chứng trong nhận thức và hành động biện chứng trong nhận thức và hành động biện chứng trong thực tiễn khi phải đối mặt với các thế lực thù địch ngoại bang nối tiếp nhau xâm lăng xứ này. Tới nửa đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh du nhập các tư tưởng Đông - Tây, truyển hệ thống ấy đã được nâng lên một tấm cao mới qua phong trào đấu tranh cách mạng sôi sục của toàn dân tộc, đặc biệt là từ khi lãnh tụ Hồ Chí Minh tìm được con đường cứu nước đúng đắn và đã trực tiếp cùng Đảng Cộng Sản Việt Nam chèo lái con thuyền cách mạng ấy tới bờ thắng lợi giành độc lập cho đất nước, tự do cho...

 • V_L2_00625.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Minh Hạnh;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (2005)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền. Nêu một số nội dung cơ bản về Đảng cầm quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh như: tính tất yếu phải có Đảng cộng sản cầm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng cộng sản cầm quyền lãnh đạo nhân dân xây dựng Nhà nước của dân do dân và vì dân; đổi mới chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. Chỉ ra sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền trong thời kỳ đổi mới: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực và chiến đấu của Đảng trong thời kỳ đổi mới

 • V_L2_00624.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Bích Huệ;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (2005)

 • Phân tích làm rõ bản chất và những đặc điểm của khái niệm trong tư duy hình thức và trong tư duy biện chứng ở phạm vi đối tượng và phương thức phản ánh của chúng, mối quan hệ giữa chúng. Cụ thể là phân tích bản chất của tư duy trong quá trình nhận thức, các bộ phận cơ bản của tư duy và mối quan hệ giữa chúng. Đồng thời phân tích một số đặc điểm, vai trò của khái niệm trong tư duy hình thức, tư duy biện chứng. Từ đó góp phần giải quyết các vấn đề về lý luận nhận thức, về tư duy, khái niệm và làm rõ đặc điểm của khái niệm trong tư duy hình thức, tư duy biện chứng, đồng thời bổ sung nguồn tài liệu cho môn lôgíc học

Browsing by Author Bùi, Thanh Quất

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 16 of 16
 • 02050003359.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Linh;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (2015)

 • Qua khảo sát cho thấy, việc thực hiện chính sách XĐGN ở huyện Võ Nhai còn gặp nhều khó khăn và tồn tại nhiều bất cập như: tình trạng bình xét hộ nghèo còn thiếu chính xác; việc phân bổ nguồn vốn để thực hiện XĐGN chưa phù hợp với nhu cầu thực tế; cơ chế quản lý thực hiện chương trình lỏng lẻo; người dân thiếu đất canh tác do địa hình chủ yếu là núi đá; năng lực cán bộ làm công tác XĐGN còn yếu, v.v. Những vấn đề này đã và đang trở thành rào cản làm hạn chế hiệu quả việc thực hiện chính sách XĐGN trên địa bàn huyện Võ Nhai.

 • V_L2_00616.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tân;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (2005)

 • Làm rõ sự hình thành, bản chất hoạt động cùng các đặc trưng của tư duy và khái niệm, phân biệt các cấp độ tồn tại, phát triển cơ bản của tư duy và khái niệm, bàn luận chung về sự vận động và lôgic của khái niệm.Phân tích các quy luật lôgic biện chứng cơ bản, chi phối sự vận động của khái niệm trong tư duy lý luận. Phân tích các chiều hướng cơ bản, có tính quy luật của sự vận động khái niệm trong tư duy lý luận.

 • V_L2_00269.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Nghĩa;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (1999)

 • Trên cơ sở làm sáng tỏ về quyền con người trong triết học Mác. Tác giả đã đi sâu nghiên cứu quan niệm của triết học Mác về con người và giải phóng con người, quan niệm về quyền con người trong triết học Mác cũng như giá trị thực tiễn của quan niệm về quyền con người trong triết học Mác, góp phần vào việc hiện thực hoá những giá trị nhân văn cao cả của loài người, thúc đẩy phát triển và tiến bộ xã hội, nhằm mục đích vì con người và đưa con người hướng tới những điều tốt đẹp nhất.

 • 04.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Thanh Quất; Phan, Chí Thành (2000)

 • Sứ mệnh chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam đã đang và sẽ tiếp tục là sinh mệnh của dân tộc được cô đúc lại. Tất nhiên, trong kỷ nguyên trí tuệ này, nhận thức về sứ mệnh đó và đặc biệt là việc thực hiện sứ mệnh đó không thể không mang phương thức có tầm thời đại. Đó phải là một sứ mệnh được thực hiện một cách khoa học, bởi một khoa học đang được hình thành và khẳng định trên đất nước ta: Khoa học chính trị Mác xít

 • KY_02581.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Thanh Quất (2006)

 • Trong truyền thống hiến hàng ngàn năm của mình, dân tộc Việt Nam tự khẳng định và tự bảo vệ mình bằng tư tưởng biện chứng trong nhận thức và hành động biện chứng trong nhận thức và hành động biện chứng trong thực tiễn khi phải đối mặt với các thế lực thù địch ngoại bang nối tiếp nhau xâm lăng xứ này. Tới nửa đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh du nhập các tư tưởng Đông - Tây, truyển hệ thống ấy đã được nâng lên một tấm cao mới qua phong trào đấu tranh cách mạng sôi sục của toàn dân tộc, đặc biệt là từ khi lãnh tụ Hồ Chí Minh tìm được con đường cứu nước đúng đắn và đã trực tiếp cùng Đảng Cộng Sản Việt Nam chèo lái con thuyền cách mạng ấy tới bờ thắng lợi giành độc lập cho đất nước, tự do cho...

 • V_L2_00625.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Minh Hạnh;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (2005)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền. Nêu một số nội dung cơ bản về Đảng cầm quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh như: tính tất yếu phải có Đảng cộng sản cầm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng cộng sản cầm quyền lãnh đạo nhân dân xây dựng Nhà nước của dân do dân và vì dân; đổi mới chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. Chỉ ra sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền trong thời kỳ đổi mới: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực và chiến đấu của Đảng trong thời kỳ đổi mới

 • V_L2_00624.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Bích Huệ;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (2005)

 • Phân tích làm rõ bản chất và những đặc điểm của khái niệm trong tư duy hình thức và trong tư duy biện chứng ở phạm vi đối tượng và phương thức phản ánh của chúng, mối quan hệ giữa chúng. Cụ thể là phân tích bản chất của tư duy trong quá trình nhận thức, các bộ phận cơ bản của tư duy và mối quan hệ giữa chúng. Đồng thời phân tích một số đặc điểm, vai trò của khái niệm trong tư duy hình thức, tư duy biện chứng. Từ đó góp phần giải quyết các vấn đề về lý luận nhận thức, về tư duy, khái niệm và làm rõ đặc điểm của khái niệm trong tư duy hình thức, tư duy biện chứng, đồng thời bổ sung nguồn tài liệu cho môn lôgíc học