Browsing by Author Dương, Ngọc Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00050007247.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Hoa;  Advisor: Dương, Ngọc Thanh (2016)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, thực tiễn về nâng cao chất lượng công chức cấp phường. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng về chất lượng công chức cấp phường quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Chương 4: Mục tiêu, quan điểm và các giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp phường, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.; Electronic Resources

 • V_L0_00917.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Ngọc Thanh;  Advisor: Phạm, Văn Dũng, 1957- (2006)

 • Hệ thống hóa lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh, phân tích kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng lực canh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam; Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, làm rõ tác động của các yếu tố ảnh hưởng, đưa ra một số giải pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, hoạt động xúc tiến thương mại thông tin thị trường, tăng cường nghiên cứu thị trường, hoàn thiện chiến lược sản phẩm, hoàn thiện chiến lược phân phối và tổ chức mạng lưới bán hàng

 • 00050006841-LV.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Dương, Ngọc Thanh (2016)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển KTDL của thành phố dưới góc độ kinh tế chính trị. Đánh giá thực trạng phát triển KTDL của thành phố Hạ Long, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong phát triển KTDL ở thành phố này.

 • 00050010567.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàng Hà;  Advisor: Dương, Ngọc Thanh (2020)

 • Luận văn hệ thống hóa lý luận về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Đánh giá hoạt động phát triển nguồn nhân lực của Công ty Thông tin M1. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Thông tin M1.

 • 00050002051_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Ngọc Thanh;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2012)

 • Hệ thống hoá lý luận về phân phối thu nhập và phân phối thu nhập trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng toàn cầu hoá và phát triển kinh tế tri thức. Làm rõ thực trạng th (...)

 • 00050008926.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Phương Loan;  Advisor: Dương, Ngọc Thanh (2017)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản lý nhân lực hình thành lý thuyết cho công tác quản lý nhân lực tại tổ chức. Soi vào thực tiễn công tác quản lý nhân lực tại cơ quan Kho bạc Nhà nước Việt Nam đánh giá kết quả đạt được, tìm ra hạn chế, nguyên nhân hạn chế. Phân tích những hạn chế đề ra giải pháp cho công tác Quản lý nhân lực tại cơ quan Kho bạc Nhà nước Việt Nam nhằm giúp công tác ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt hơn.

Browsing by Author Dương, Ngọc Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00050007247.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Hoa;  Advisor: Dương, Ngọc Thanh (2016)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, thực tiễn về nâng cao chất lượng công chức cấp phường. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng về chất lượng công chức cấp phường quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Chương 4: Mục tiêu, quan điểm và các giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp phường, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.; Electronic Resources

 • V_L0_00917.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Ngọc Thanh;  Advisor: Phạm, Văn Dũng, 1957- (2006)

 • Hệ thống hóa lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh, phân tích kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng lực canh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam; Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, làm rõ tác động của các yếu tố ảnh hưởng, đưa ra một số giải pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, hoạt động xúc tiến thương mại thông tin thị trường, tăng cường nghiên cứu thị trường, hoàn thiện chiến lược sản phẩm, hoàn thiện chiến lược phân phối và tổ chức mạng lưới bán hàng

 • 00050006841-LV.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Dương, Ngọc Thanh (2016)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển KTDL của thành phố dưới góc độ kinh tế chính trị. Đánh giá thực trạng phát triển KTDL của thành phố Hạ Long, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong phát triển KTDL ở thành phố này.

 • 00050010567.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàng Hà;  Advisor: Dương, Ngọc Thanh (2020)

 • Luận văn hệ thống hóa lý luận về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Đánh giá hoạt động phát triển nguồn nhân lực của Công ty Thông tin M1. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Thông tin M1.

 • 00050002051_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Ngọc Thanh;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2012)

 • Hệ thống hoá lý luận về phân phối thu nhập và phân phối thu nhập trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng toàn cầu hoá và phát triển kinh tế tri thức. Làm rõ thực trạng th (...)

 • 00050008926.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Phương Loan;  Advisor: Dương, Ngọc Thanh (2017)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản lý nhân lực hình thành lý thuyết cho công tác quản lý nhân lực tại tổ chức. Soi vào thực tiễn công tác quản lý nhân lực tại cơ quan Kho bạc Nhà nước Việt Nam đánh giá kết quả đạt được, tìm ra hạn chế, nguyên nhân hạn chế. Phân tích những hạn chế đề ra giải pháp cho công tác Quản lý nhân lực tại cơ quan Kho bạc Nhà nước Việt Nam nhằm giúp công tác ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt hơn.