Browsing by Author Dương, Ngọc Trọng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050009097.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Ngọc Trọng;  Advisor: Chu, Đức Dũng (2017)

  • - Khái quát được những lý luận cơ bản về thuế xuất khẩu và công tác quản lý thu thuế xuất khẩu và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế tại cơ quan hải quan cấp Chi cục. - Trên cơ sở phân tích, đánh giá và nhận xét thực trạng theo từng nội dung trong công tác quản lý thu thuế xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Yên Bái, luận văn đã chỉ ra những thành tựu đạt được, những mặt hạn chế cùng với nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản lý thu thuế xuất khẩu, làm cơ sở cho việc đề ra phương hướng và các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Yên Bái. - Trên cơ sở phân tích cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng quản lý thu thuế xuất kh...

Browsing by Author Dương, Ngọc Trọng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050009097.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Ngọc Trọng;  Advisor: Chu, Đức Dũng (2017)

  • - Khái quát được những lý luận cơ bản về thuế xuất khẩu và công tác quản lý thu thuế xuất khẩu và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế tại cơ quan hải quan cấp Chi cục. - Trên cơ sở phân tích, đánh giá và nhận xét thực trạng theo từng nội dung trong công tác quản lý thu thuế xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Yên Bái, luận văn đã chỉ ra những thành tựu đạt được, những mặt hạn chế cùng với nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản lý thu thuế xuất khẩu, làm cơ sở cho việc đề ra phương hướng và các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Yên Bái. - Trên cơ sở phân tích cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng quản lý thu thuế xuất kh...